Allahs vackra namn 13

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 13

al-Malîk: Den Högsta Konungen (Liknande som Namnet al-Malik).

Bevis för detta Namn: ”[Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].”[al-Qamar 54:55]

Al-Malik har nämnts på fem platser i Koranen. Bland dem är:

och ”Han är Allâh; ingen sann gudom finns utom Han, Konungen,” [al-Hashr 59:23]

”UPPHÖJD över allt är Allâh, Konungen.” [al-Mu’minûn 23:116]

Namnet al-Malîk har nämnts en gång. Allâh sade:

”De rättfärdiga skall vistas i lustgårdar [vattnade av] bäckar. [Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].” [al-Qamar 54:54-55]

Deras betydelse är att Han är Ägaren och den som styr allting, och ingen kan gå emot något utav det. Al-Malik går tillbaka till tre saker.

Allâhs Konungamakts egenskap. Den är fullkomlig i sin styrka, makt, kapacitet, omfattande kunskap, och vida visdom vars vilja alltid går igenom och att Han styr allt etc. Allâh sade:

”Allâhs är herraväldet över himlarna och jorden och Allâh har allt i Sin makt.” [Âl ’Imrân 3:189]

Att hela skapelsen är ägd av Honom och de är Hans slavar. De är fattiga inför Honom. De är i ständigt behov av Honom. Ingen skapelse kan klara sig utan Honom då det är Han som hjälper dem med det gynnande och tar bort det skadande samt att Han försörjer dem. Allâh sade: ”Välsignad är Han som äger herraväldet över himlarna och jorden och allt det som är däremellan! Hos Honom [ensam] finns kunskapen om den Yttersta stunden och till Honom skall ni föras åter!” [az-Zukhruf 43:85]

och Allâh sade:

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer. Om Han så vill, skall Han låta er gå under och sätta ett nytt släkte [i ert ställe]; för Allâh finns ingen svårighet.” [Fâtir 36:15-17]

och

”Hur många varelser saknar inte förmåga att sörja för sig själva! Allâh sörjer för dem liksom för er. Han är Den som hör allt, vet allt.” [al-Ankabût 29:60]

3. Att Allâh bestämmer allt. Den är av tre slag.

1)  Universella: Detta är att han bestämmer allt som sker i skapelsen, och ingen kan gå emot denna typ av bestämmelse.

2)  Sharî’ah bestämmelse: Detta är de lagar som Allâh sänt Sina profeter med och uppenbarat Sina böcker med. Detta är de som muslimer frivilligt underordnar sig.

3)  Hans straff och belönings bestämmelser. Han belönar de lydiga och straffar de olydiga. Alla dessa lagar går utmed Hans Rättvisa och Visdom.

Allâh har på ett flertal platser i Koranen nämnt att Han Ensam är Herren, vilket bevisar att Han Ensam också har rätten att dyrkas. Han (ta’âlâ) sade:

”Han har skapat er av en enda varelse av vilken Han sedan skapade dess make; och av boskap har Han skänkt er åtta djur i par. Och Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten efter den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är Allâh, er Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen sann gudom utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända Honom ryggen?” [az-Zumar 39:6]

Och Allâh har klargjort falskheten i att dyrka annat som varken kan skapa, hjälpa eller skada, som inte har makt över liv och död. Exempel på det är då Allâh sade:

”Men [människorna] sätter i Hans ställe upp gudar som inte kan skapa något eftersom de själva är skapade; de kan varken [skydda sig mot] ett ont [som hotar dem] eller tillerkänna sig själva förmåner och de har ingen makt över döden, livet eller uppståndelsen.” [al-Furqân 25:3]

och

”Han låter natten glida in i dagen och Han låter dagen glida in i natten. Han har underordnat solen och månen under [Sina lagar]: var och en löper sitt [kretslopp] till en fastställd tidpunkt. Detta är Allâh, er Herre! Makten och herraväldet är Hans, och de som ni dyrkar vid sidan av Honom har ingen makt ens över dadelkärnans fina skal! Om ni ber till dem hör de inte er bön, och om de hörde den skulle de inte svara er. Och på Uppståndelsens dag skall de förneka att de haft något samröre med er. Och ingen kan låta dig veta [sanningen] så som En som är underrättad om allt.” [Fâtir 35:13-14]

När vi förstått att Allâh Ensam Äger allt, styr allt, och att ingen skapelse kan göra något utan att vara under Hans styre och ägande, och hur fattiga skapelserna är, förstår man vidrigheten i att dyrka andra än Allâh och tacka andra än Allâh för de gåvor och förtjänster Han skänker oss.
 

Serier

Relaterade inlägg