Allahs vackra namn 15

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 15

ar-Râziq: Försörjaren.

Bevis för detta Namn: ”Sannerligen är Allâh al-Khâliq (Skaparen) al-Qâbidu (Begränsaren) al-Bâsitu (Utvidgaren) ar-Râziq (Försörjaren) al-Musa’ir (Den som ordnar priserna)...” [Abû Dâwûd nr.3451, at- Tirmidhî nr.1314, Ibn Mâdjah nr.2200 och Musnad Ahmed 3/156. Autentisk enligt Shaykh al- Albânî]

Den som garanterar försörjning och välsignar Sina tjänare med att ge dem det dem behöver för att överleva. Namnet ar-Razzâq har nämnts på flera platser i Koranen.

Vad gäller Namnet ar-Râziq så har det nämnts i Sunnan. Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade: ”Sannerligen är Allâh al-Khâliq (Skaparen) al-Qâbidu (Begränsaren) al-Bâsitu (Utvidgaren) ar-Râziq (Försörjaren) al-Musa’ir (Den som ordnar priserna)...” [Abû Dâwûd nr. 3451, at-Tirmidhî nr. 1314, Ibn Mâdjah nr. 2200 och Musnad Ahmed 3/156. Autentisk enligt Shaykh al-Albânî.]

Dessa Namns betydelser är att Allâh tar hand om hela skapelsen och ger varje själ det den behöver för att leva. Allâh sade:

”Det finns ingen levande varelse på jorden som Allâh inte sörjer för.” [Hûd 11:6]

och

”Hur många varelser saknar inte förmåga att sörja för sig själva! Allâh sörjer för dem liksom för er.” [al-Ankabût 29:60]

Allâh har på flera platser påmint Sina slavar att Han Ensam försörjer dem och ärat dem med det samt att detta skall leda dem till att lyda Honom och göra gott ifrån sig. Allâh sade:

”VI HAR sannerligen visat Âdams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat.” [al-Isrâ’ 17:70]

och Allâh sade när Han beordrade dem med tawhîd:

”MÄNNISKOR! Tillbe er Herre, som har skapat er och dem som levde före er - kanske skall er gudsfruktan [fördjupas] - Han som har skapat jorden som en viloplats för er och rest himlen som ett valv och låtit vatten strömma från skyn och därmed frambringat frukter för er försörjning. Sätt därför inte medgudar vid Allâhs sida, då ni vet [att Allâh är utan like].” [al-Baqarah 2:22-23]

När Allâh ogiltigförklarade avguderi sade Han:

”DET ÄR Allâh som har skapat er och gett er er försörjning och som en dag skall låta er dö och en Dag väcka er till nytt liv. Finns det bland de medhjälpare som ni vill sätta vid Allâhs sida, den som kan göra något av allt detta? [Nej,] stor är Han i Sin härlighet, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!” [ar-Rûm 30:40]

När Allâh beordrar med att spendera i Hans väg sade Han:

”TROENDE! Ge av vad Vi har skänkt er för er försörjning innan en Dag kommer då allt köpslående är förbi, då ingen vänskap [består] och inga förböner [tas emot]. De som förnekar sanningen är svåra syndare.” [al-Baqarah 2:254]

Det finns två typer av försörjning:

1. Generell: Detta gäller den fromme såväl som den syndige, den troende och den otrogne, den första till den siste, och detta berör den försörjning som har med kroppen att göra.

”Det finns ingen levande varelse på jorden som Allâh inte sörjer för.” [Hûd 11:6]

”Din Herre ger den Han vill riklig och [den Han vill] knappare utkomst; Han är underrättad om Sina tjänares [behov] och förlorar dem inte ur sikte.” [al-Isrâ’ 17:30]

2. Specifik: Detta innebär att Allâh försörjer hjärtat med tro och kunskap och en halâl försörjning som hjälper personen med att förbättra sin religion. Detta gäller enbart de troende, som får av detta beroende på deras nivåer.

”Och Allâh skall föra dem som tror på Honom och lever rättskaffens till lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid; ja, Allâh har sörjt för dem på bästa sätt!” [at-Talâq 65:11]

och

”[OM ALLT] detta har [Vi] nämnt för att hedra deras minne. Och för de gudfruktiga har Vi [berett] en lycklig återkomst: Edens lustgårdar, vars portar står öppna på vid gavel för dem, och där skall de vila, lutade [mot mjuka kuddar], och allt de kan önska av olika slags frukter och drycker skall bäras fram; och hos dem skall vara oskuldsfulla kvinnor, med blygt sänkta blickar, evigt unga som de själva. Detta är vad som lovas er till Räkenskapens dag [och förråden] ur vilka Vi skall försörja er med allt detta är outtömliga.” [Sâd 49:54]
 

Serier

Relaterade inlägg