Allahs vackra namn 17

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 17

al-Wâhid:Den Ende, Den Unike utan partner. Bevis för detta Namn:

”ER GUD är den Ende." [al-Baqarah 2:163]

Den Unike som inte har en andre, partner, jämlik eller motsvarighet.

Namnet al-Ahad har endast nämnts i Sûrah al-Ikhlâs. Vad gäller Namnet al-Wâhid så har det nämnts på flera platser i Koranen. Exempel på dessa är:

”Er Gud är en enda Gud. Det finns ingen [sann] Gud (ingen har rätt att dyrkas) utom Han, Den Nåderike, Den Benådande.” [al-Baqarah 2:163]

och

”Kamrater i fångenskapen! Vad är rimligare - [att tro på] gudomligheter av många olika slag eller [att tro på] den Ende (sanne) Guden, som härskar över allt med oinskränkt makt.” [Yûsuf 12:39]

och

”Säg [Muhammad:] ’Jag är ingenting mer än en varnare - det finns ingen (sann) gud utom Allâh, den Ende, Han som härskar över allt med oinskränkt makt.’” [Sâd 38:65]

Dessa två namn tyder på att Allâh är den Ende. Man kan sammanfatta dessas betydelse i följande punkter.

1. Han är En vad gäller Hans Essens, det finns ingen lik Honom eller som kan jämföras med Honom. Allâh (ta’âlâ) sade:

”Och det finns ingen (och inget) likt Honom” [al-Ikhlâs 112:4]

Han är den Ende i Sina majestätiska och perfekta Egenskaper, och därför kan man inte fråga hur dem är. Allt som i vårt intellekt ses som något perfekt så är Allâh mer perfekt.

Att man bekräftar alla Hans perfekta Egenskaper och att Han är Ensam om att beskrivas med dem. Det finns ingen brist i någon utav dem.

Att Hans Egenskaper är de största och bästa på alla sätt. Allâh sade:

”Enbart de mest upphöjda egenskaper kan nämnas i samband med Allâh.” [an-Nahl 16:60]

Att man förklarar Allâh vara fri från alla typer av brister då skapelsen beskrivs med dessa egenskaper. Dock liknar Allâh inte skapelsen på något som helst sätt.

”Stor är Han i Sin härlighet (fri från brister), Allâh, den Ende, som härskar över allt med oinskränkt makt.” [az-Zumar 39:4]

Att man bekräftar att Allâh är Ensam med den fullkomliga perfektheten i Hans Essens, Egenskaper och Handlingar. Detta tror man på i hjärtat och det kallas för Tawhîd ul- ’Ilmi.

Att Allâh Ensam har rätten att dyrkas. Det är obligatoriskt att endast dyrka Honom.

Det är en avvisning på dem som inte bekräftar Hans ensamrätt att dyrkas och därför har medhjälpare och vederlikar vid Hans sida. I och med deras handling har de nollställt syftet med deras existens vilket är att endast dyrka Allâh. Allâh sade:

”Och de skall få till svar: ’Detta [drabbar er] därför att ni, då den Ende Guden åkallades, ständigt förnekade [Honom], men då andra [väsen] sattes vid Hans sida, trodde ni [på dem]. Nej, Hans är domen - den Höge, den Väldige.’” [Ghâfir 40:12]
 

Serier

Relaterade inlägg