Allahs vackra namn 19

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 19

al-Hâdi

al-Hâdî: Den Vägledande. Bevis för detta Namn:

”Allâh leder helt visst dem som har tro till en rak väg” [al-Hadj 22:54]

Detta Namn nämns på två ställen i Koranen. Sûrah al-Hadj [22:54] och i Sûrah al-Furqân [25:31].

al-Hâdî är Den som vägleder Sina slavar till det som ger dem lycka i detta liv såväl som i nästa. Det är via Hans vägledning som Hans Awliyâh lytt Honom och gjort det Han är nöjd med. Och det är via Hans vägledning som djuren gör det som gynnar dem och håller sig borta ifrån det som skadar dem.

Det är Han som skapat skapelsen och väglett dem.

”Han som har skapat och sedan format. Och mätt ut (allting) och sedan väglett.” [al-’Alâ 87:2-3]

Allâh har flera vägledningar.

Den generella vägledningen. Det vill säga att Allâh vägleder varje själ till det som är bra för dess uppehälle. Detta gäller även alla slags djur. Ett exempel på denna vägledning är hur barnet söker sig efter moderns bröst då det fötts.

”Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut. Och till sist skall de samlas åter till sin Herre. De som påstår att Våra budskap är lögn är döva och stumma, [instängda] i djupt mörker. Allâh låter den Han vill gå vilse, och Han leder den Han vill till en rak väg.” [al-An’âm 6:38-39]

Den vägledning som visar och klargör för de ansvariga bland mänskligheten. Det är Allâhs bevis mot skapelsen som Allâh inte straffar någon för förutom efter att detta har klargjorts för denne.

”Ingen skall [då] kunna säga: ’Hur ångrar jag inte att jag försummade [lydnaden mot] Allâh och att jag vågade göra narr [av de troende]!’ - och ingen säga: ’Om Allâh hade väglett mig, skulle jag helt visst ha varit en av de gudfruktiga!’” [az-Zumar 39:56-57]

och

”Allâh låter inte de människor som Han har kallat [till trons väg] gå vilse, förrän Han har klargjort för dem vad de bör avhålla sig från.” [at-Tawbah 9:115]

(Denna vägledning görs via att Allâh skickar profeter och sändebud samt uppenbarelser.)

3. Vägledningen som är framgång till att slavarnas hjärtan tar emot sanningen och är nöjda med den.

”Kan den vars onda handlingar utmålats för honom i ljusa färger, så att han tror att han handlar rätt, [jämföras med den som följer trons väg]? Nej – Allâh låter den gå vilse som vill [gå vilse], och Han vägleder den som söker [vägledning]. Sörj därför inte [Muhammad] över dem [som vägrar att anta tron].” [Fâtir 35:8]

”Den som Allâh vägleder finner den rätta vägen.” [al-Kahf 18:17]

och

”Det är inte upp till dig [Muhammad] att vägleda dem utan Allâh vägleder dem Han vill.” [al-Baqarah 2:272]

4. Vägledningen på Domedagen som antingen är till Paradiset eller Helvetet.

”Vi lovar och prisar Allâh som har fört oss hit! Utan Allâh vägledning skulle Vi inte ha funnit vägen.” [al-’ Arâf 7:43]

och

”[Och Allâhs befallning ljuder:] ’För samman de orättfärdiga och deras gelikar med dem som de tillbad i Allâh ställe, och visa dem vägen till helvetet.’” [as-Sâffât 37:22-23]
 

Serier

Relaterade inlägg