Allahs vackra namn 20

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 20

al-Wahhâb:

Den ständigt skänkande.

Bevis för detta Namn: ”Eller har de kanske i sina händer din Herres förråd av nåd, Han, den Allsmäktige, den ständigt skänkande?” [Sâd 38:9]

Detta Namn nämns på tre platser i Koranen, i Sûrah Âl ’Imrân [3:8], Sûrah Sâd [38: vers 9 och 35].

al-Wahhâb är Den som skänker Sin skapelse mycket välsignelser och gåvor, och detta görs kontinuerligt. Hela himlarnas och jordens skatter ligger i Hans Hand, och Han fördelar det Hur Han vill och till vem Han vill, och det Han vill händer och det Han ej vill händer ej. Den Han ger till kan ingen hindra och vice versa. Han skänker från och med att man är en droppe sädesvätska till att man blir ett barn som tas hand om av sina föräldrar, tills dess att han blir gammal nog att hitta försörjning osv.

Allâh har på flera platser i Koranen nämnt hur Han skänkt olika saker, exempelvis Rahmâ (nåd, barmhärtighet).

”Och Vi gav dem del av Vår nåd och lät [senare släkten] hålla dem högt i ära som sanningens män.” [Maryam 19:50]

Och Profeterna bad:

”[De säger:] ’Vår Herre! Låt inte våra hjärtan avvika efter det att Du väglett oss och skänk oss nåd från Dig. Du är förvisso Den som ständigt skänker.’” [Âl ’Imrân 3:8]

Ett annat exempel är bestämmelser (profetskap) och kungadöme.

”Men min Herre har skänkt mig omdöme [och visdom] och har utsett mig till en av [Sina] budbärare.” [Shu’arâ 26:21]

och

”[Och Ibrâhîm bad:] ’Herre! Ge mig omdöme (profetskap) och förena mig med skaran av Dina rättfärdiga [tjänare].’” [Shu’arâ 26:83]

och

”Och skänk mig sådan makt (kungadöme) som ingen efter mig kommer att kunna utöva! - Du är den store Givaren.” [Sâd 38:35]

Allâh nämner också hur Han givit slaven en rättfärdig hustru och goda barn, och detta var något profeterna tillbad om att få.

”Och Vi gav honom tillbaka [dem som Vi hade tagit från honom av] hans familj och fördubblade deras antal som en särskild nåd från Oss.” [Sâd 38:43]

och

”Och de som ber: ’Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga!’” [al-Furqân 25:74]

och

”Och Vi bönhörde honom och skänkte honom [sonen] Yahyâ - Vi gjorde nämligen hans hustru fruktsam.” [al-Anbiyâ 21:98]

Så tjänaren måste vara tacksam gentemot Allâh för allt han fått, och även för att han ens får vara tacksam.
 

Serier

Relaterade inlägg