Allahs vackra namn 21

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 21

al-Fattâh: Den som ger seger, Den Öppnande.

Bevis för detta Namn:

”Säg: ’Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är Den som gör sanningen uppenbar, Den som vet allt.’” [Saba’ 34:26]

Detta Namn nämns på flera platser i Koranen, exempelvis:

”Säg: ’Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är Den som gör sanningen uppenbar, Den som vet allt.’” [Saba’ 34:26]

al-Fattâh är Den som dömer mellan Sina tjänare via Hans Sharî’ah och Hans förutbestämmelse. Han välsignar dem Han vill bland dem med vad Han vill. Han är Den som öppnar portarna till Sin Nåd för Sina tjänare, och Han öppnar deras ögon, sinnen och hjärtan så att Hans tjänare kan se sanningen. Han öppnar dörren för försörjning och försörjer dem i detta och nästa liv, och ingen kan hindra Hans beslut.

Så betydelsen av detta Namn kan delas upp i två delar: 1. Den som dömer mellan Sina tjänare.

”Säg: ’Vår Herre skall [en gång] samla oss [alla] och då skall Han döma oss med sanning och rättvisa, ty Han är al-Fattâh al-’Alîm.’” [Saba’ 34:26]

Allâh berättar om då Nûh (’alayhi salâm) sade:

”[Då] bad han: ’Herre! Mitt folk tror inte på mina ord. Gör därför sanningen uppenbar i min [tvist] med dem, och rädda mig och de troende som följer mig!’” [ash-Shu’arâ’ 26:117-118]

Allâh nämner om Profeten Shu’aibs (’alayhi salâm) åkallan:

”Herre! Gör sanningen uppenbar [i tvisten] mellan oss och vårt folk! Ingen gör sanningen uppenbar som Du!” [al-’Arâf 7:89]

Allâh besvarade Sina sändebuds åkallan, stödde dem och lät straffet komma över deras fiender bland de otrogna och förtryckarna.

Allâh kommer även att döma mellan Sina tjänare på Domedagen gällande det dem tvistade om, och klargöra vem som var sanningsenlig och vem som var lögnare, mellan den som hade rätt och den som hade fel och mellan den som förtjänar belöning från den som förtjänar straff.

2. Han öppnar upp alla portar till gott för Sina tjänare. Allâh sade:

”Vad Han vill skänka människorna av Sin nåd kan ingen undanhålla dem; och vad Han håller tillbaka, kan ingen låta flöda i Hans ställe. Han är den Allsmäktige, den Vise.” [Fâtir 35:2]

Han öppnar upp det som gynnar i detta och nästa liv, och deras hjärtan för kunskap och tro, och dörrarna och vägarna för försörjning. Han öppnar upp det som för tjänarna innan var svårt och dörrarna som var stängda. Detta för oss till att vi ständigt måste be Allâh om att öppna vägledningens, nådens och försörjningens dörrar för oss.

”Kan den vars bröst Allâh öppnar så att det kan fyllas av underkastelse under Hans vilja och så att han kan ledas av sin Herres ljus [jämställas med den som är blind för Allâhs budskap]? Olyckliga de som förhärdar sina hjärtan mot tanken på Allâh! Det är uppenbart att de har gått vilse.” [az-Zumar 39:22]

Så vi ber Allâh al-Fattâh att Han öppnar upp våra hjärtan för all form av vägledning och försörjning. Amîn.
 

Serier

Relaterade inlägg