Allahs vackra namn 22

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 22

as-Samî’: Den som hör allt. Bevis för detta Namn:

”Du är den som hör allt, vet allt.” [al-Baqarah 2:127]

Den som hör alla ord och ljud. Den som hör allt hur lågt det än är. Allâh sade: ”[För Honom] saknar det betydelse om någon av er döljer sina tankar eller uttalar dem högt, och [likaså] om någon gömmer sig i nattens mörker eller framträder öppet i dagens ljus.” [ar-R’ad 13:10]

Detta Namn nämns på ca femtio platser i Koranen. Bland dem är:

”Ingenting är som Han - Han som hör allt, ser allt.” [ash-Shûra 42:11]

Imâm Ahmad rapporterade att ’Â’ishah (radhiya Allâhu ’anhâ) sade: ”All pris tillhör Allâh, som hör alla röster. Kvinnan som tvistade kom till profeten och argumenterade med honom när jag var i en annan del av rummet, och kunde inte höra vad hon sade.”

Då sände Allâh (’azza wa djall) ned denna vers:

”Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig i [tvisten med] sin man och som bönfaller Allâh om hjälp. Och Allâh hör vad ni båda har haft att anföra – Allâh är Den som hör allt, ser allt.” [al-Mudjâdalah 58:1]

Denna egenskap som tillskrivs Allâh kan delas upp i två delar.

Det som har med att Allâh hör ljud, röster etc.

Att Allâh hör med betydelsen att Han besvarar, dvs. Besvarar åkallan från folk. Allâh sade att Ibrâhîm sade:

”Min Herre bönhör sannerligen [människornas] bön (åkallan).” [Ibrâhîm 14:39]

Och det som de bedjande säger i bönen: ”Samiallâhu limen hamidah - Allâh hör (besvarar) den som lovprisar Honom.”

Den första punkten som berör att Allâh hör alla röster kan delas upp i tre punkter. 1. Som varning.

”Allâh har helt visst hört deras sägande, som sade: "Allâh är i behov [av oss] men vi är oberoende [av Honom].’”  [Âla ’Imrân 3:181]

2. Som stöd. Exempelvis sade Han till Mûsâ och Hârûn när de skulle göra ’dawah på Fir’awn:

”Tror de kanske att Vi inte känner deras hemligheter och [inte vet om] deras överläggningar [bakom lyckta dörrar]?” [az-Zukhruf 43:80]

”Jag skall vara med er; Jag hör och ser [allt].” [Tâhâ 20:46]

3. Ett klargörande att Hans hörsel omfattar allt.

”Allâh har helt visst hört hennes ord, hon som vädjar till dig i [tvisten med] sin man och som bönfaller Allâh om hjälp. Och Allâh hör vad ni båda har haft att anföra – Allâh är Den som hör allt, ser allt.” [al-Mudjâdalah 58:1]

Tron på detta Namn bör få oss att bevara våra tungor och vara försiktiga med vad vi säger.

Lyssna gärna på app påminnelsen om just detta namn här!
 

Serier

Relaterade inlägg