Allahs vackra namn 46

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs vackra namn 46

al-Mawlâ: Beskyddaren

Bevis för detta Namn: ”... men om de vänder om [och på nytt gör motstånd mot tron] skall ni veta att Allâh är er beskyddare - den mäktigaste Beskyddaren och den bäste Hjälparen av alla!” [al-Anfâl 8:40]

Den som de troende vänder sig till och beror på under tider av svårigheter och lättnad, i tider av glädje och i tider av sorg, och Han stödjer och hjälper dem.

Dessa två Namn har nämnts på flera platser i Koranen. Allâh sade:

”Allâh är den ende Beskyddaren!” [ash-Shûrâ 42:9]

”Han är Beskyddaren, Den som allt lov och pris tillkommer.”  [ash-Shûrâ 42:28]

”Men Allâh är er skyddsherre och han är den bästa hjälparen.” [Âl ’Imrân 3:150]

Allâh beskyddande kan delas upp i två typer.

1. Den generella typen. Denna typ gäller samtliga skapelser, och att det är Han som styr och ställer allt. Alla är underkastade Honom. Han är Herren över dem alla. Allâh sade:

”Därefter förs de tillbaka till Allâh, deras Herre.” [al-An’âm 6:62]

”Då skall var och en få erfara vad han sände framför sig [till Domen. Alla] skall föras tillbaka till Allâh, deras sanne Herre” [Yûnus 10:30]

Den specifika typen. Denna typ är endast för de troende, och det är denna typ som oftast menas då detta beskydd nämns i Koranen eller i den Profetiska Sunnahn. Den innebär att Han ger dem framgång i îmân och att de är långt borta ifrån villfarelse och undergång.

”Allâh är de troendes Beskyddare, Han för dem ut ur mörkren till ljuset. Men de som förnekar [sanningen], deras beskyddare är tâghût (avgudar) som för dem ut ur ljuset till mörkren. Dessa skall bli Eldens invånare. Där skall de vistas för evigt. ” [al-Baqarah 2:257]

Och denna typ innebär att Han förlåter deras synder.

”Du är vår Beskyddare; förlåt oss och förbarma Dig över oss. Du är den Bäste av dem som förlåter!” [al-’Arâf 7:155]

Och den innebär att Han stödjer och hjälper dem mot de otrogna. Allâh sade:

”Du är vår Skyddsherre, låt oss därför segra över det otrogna folket.” [al-Baqarah 2:286]

Och den innebär att Allâh på Domedagen kommer låta dem träda in i Paradiset och skydda dem från Elden. Han (ta’âlâ) sade:

”Hos deras Herre väntar dem fredens och salighetens boning, och med sina handlingar har de vunnit [en plats i] Hans närhet.” [al-An’âm 6:127]

Likt Allâh är Waliy över Sina tjänare kan en tjänare vara en waliy hos Allâh vilket innebär att denna är en tjänare som står Allâh nära. Allâh har förklarat i Koranen hur man kan bli en sådan:

”Helt visst skall de som är nära Allâh aldrig känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem, de som tror och ständigt har Honom för ögonen. Till dem är budskapet [om lycka] i detta liv och evig salighet riktat. Ingenting kan rubba Allâhs löfte. Detta är den stora, den lysande segern.” [Yûnus 10:62-64]

Profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade i en hadîth Qudsi

”Den som visar fiendskap mot någon utav Mina Awliyâh kommer Jag starta krig mot. Min tjänare närmar sig inte Mig med något mer älskad för Mig än vad Jag har gjort

obligatorisk för honom och Min tjänare fortsätter att dra sig närmare Mig med frivilliga handlingar tills Jag älskar honom. Och när Jag älskar honom, är Jag hans hörsel med vilket han hör, hans syn med vilket han ser, hans hand med vilken han griper och hans fot med vilken han går. Om han frågar Mig, kommer Jag att ge till honom, och om han söker tillflykt i Mig, kommer Jag att skydda honom.” 

al-Bukhârî nr. 6502.

De bästa Awliyâh är profeterna, och de bästa av profeterna är sändebuden, och de bästa av dem är Ulul-’Azm, och de bästa av dem är profeten Muhammad (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam). Och det finns inget sätt att kunna bli en Waliy på utom genom att följa profeten (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam). Allâh sade:

”Säg [Muhammad]: Om ni verkligen älskar Allâh, följ mig och Allâh skall älska er och förlåta er era synder.” [Âl ’Imrân 3:31]
 

Serier

Relaterade inlägg