Allahs Vackra Namn 52

Allahs Vackra Namn 52
al-Hakam: Domaren.

Bevis för detta Namn:

Hânî bin Yazîd berättade att när han kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam), med sitt folk, hörde han dem kalla honom Abûl-Hakam. Allâhs sändebud kallade på honom och sade,

”Sannerligen är Allâh Domaren (al-Hakam) och till Honom hör domen. Varför har du fått detta kunya (smeknamn) Abûl-Hakam? Han svarade: När mitt folk var oense om något, kom dem till mig och jag dömde mellan dem, så att båda parterna blev nöjda. Allâhs sändebud sade: Vad bra! Har du några barn? Han svarade: Jag har Shurayh, Muslim och ’Abdullâh. Han frågade: Vem är äldst av dem? Shurayh svarade han. Han (sallâ Allâhu ’alayhi wa sallam) sade då: Du är Abû Shurayh. [Abû Dâwûd nr. 4955, Sunan an-Nasâ’î nr. 5387, al-Adab ul-Mufrad nr. 811, och Shaykh al-Albânî ansåg den vara autentisk i Sahîhal-Adab ul-Mufrad nr. 623]

Han ensam dömer bland Sina tjänare som Han vill. Hans dom verkställs alltid. Han visdom spiras i Hans domar och från denna visdom hör att Han sände ned uppenbarelser, skickade sändebud, så att tjänarna skulle kunna lära känna Sin Herre och dyrka Honom. Han skapade dem inte för nonsens skull, eller av en slump utan Han skapade dem utmed ett fullkomligt och ärofullt syfte. I tillägg till detta så innehåller Allâhs uppenbarelser de som rättar till hjärtan, det som får människan att vara upprätt, det som lär oss de korrekta trosuppfattningarna, och lär oss de bästa av kunskaper, och alla Hans bestämmelser är gynnande, och de formar en bra karaktär hos tjänaren, och får denna att utföra rättfärdiga handlingar och handlingar som innebär lydnad till Allâh. Dess vägledning är fullkomlig och dess förbud stämmer överens med sunt förnuft, eftersom han inte förbjuder något förutom att det är skadligt för människans intellekt, kropp och egendom osv.

Och utav Hans domar och visdom hör att Han belönar dem som gör gott och straffar dem som gör ont. Allâh sade:

och Han sade:

”Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott?”

[ar-Rahmân 55:60]

”Dessa förövare av det onda drabbades till sist av det svåraste av alla straff [- helvetets eld -]” [ar-Rûm 30:10]

Allâh skiljer på de som gör goda handlingar och de som gör onda handlingar. Allâh sade:

”Tror de som begår orätt att Vi skall ge dem samma behandling, i livet och i döden, som Vi ger dem som tror och lever ett rättskaffens liv? Hur illa dömer de inte! ” [al-Djâthiyah 45:21]

Detta visar Allâhs fullkomliga och perfekta rättvisa.

Serier

Relaterade inlägg