Allahs Vackra Namn 53

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs Vackra Namn 53

al-Mu’min: Trons Beskyddare, Den som accepterar tron från dem troende.

Bevis för detta Namn:

”Han som [väcker och vidmakthåller] tron” [al-Hashr 59:23]

Detta Namn nämns endast på en plats i Koranen, nämligen i Sûrah al-Hashr. Han är den som skänker fred och säkerhet. Allâh sade:

”Han som försörjde dem då de led av hunger och gav dem trygghet då de var i fara.” [Quraysh 106: 4]

Den som accepterar tron från de troende. Han som uppfyller Sitt löfte till dem och ger dem säkerhet ifrån Hans straff. Allâh sade:

”[Det är] de som tror och inte låter sin tro förmörkas av orätt som de begår. De kan känna sig trygga; de har funnit den rätta vägen.” [al-An’âm 6:82]

Han prisade Sig själv med perfekta egenskaper och magnifikhet. Han som sänt Sina sändebud och uppenbarat böcker som innehåller klara bevis. Han som vittnade om sanningen i Hans olika sändebud genom att ge dem tecken och bevis som skulle bevisa sanningen i det dem kom med. Han är Den som bevittnar för Sig själv att Han är den Ende som har rätt att dyrkas och Han vittnar även för dem som bevittnar att Han är den Ende som har rätt att dyrkas. Han som håller sitt löfte om att ge dem troende seger. Allâh sade:

”Allâh har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet - [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida. Men de som efter detta återfaller i förnekelse av sanningen har förhärdats i synd och trots.” [an-Nûr 24:55]

Han som håller Sitt löfte till de troende om att de skall få stiga in i Paradiset. Allâh sade:

”Och de [saliga] skall säga: ’Låt oss lova och prisa Allâh, som har uppfyllt Sitt löfte och gett oss [detta] land till arvedel, [denna] lustgård där vi får slå oss ned var vi har lust!’ Ja, makalös är den belöning [som är förberedd] för dem som arbetar och strävar [för Allâhs sak]!” [az-Zumar 39:74]
 

Serier

Relaterade inlägg