Allahs Vackra Namn 54

Ett inlägg av Moosa Assal -

Allahs Vackra Namn 54

al-Ghaniy: Den Självtillräcklige, Den som inte är i behov av någon. Bevis för detta Namn:

”Vänligt tal och förlåtelse är bättre än en gåva som följs av sårande uttryck. Allâh är självtillräcklig och skonsam.” [al-Baqarah 2:263]

al-Ghaniy är Den som är oberoende av hela Sin skapelse, men alla är beroende av Honom. Han är självtillräcklig i Sin Essens och Han äger den fullkomliga rikedomen inom alla aspekter. Han är fullkomlig och har inget behov av någon annan, men alla andra behöver Honom. Han har inga som helst brister. I Hans Hand ligger himlarnas och jordens, detta liv och nästa livs skatter. Han förser hela skapelsen generellt och de troende specifikt med det dem behöver. Detta Namn har nämnts på arton platser i Koranen. Allâh sade:

”Din Herre är Den som är sig själv nog - all nåds och barmhärtighets källa.” [al-An’âm 6:133]

”Människor! Inför Allâh är ni de fattiga och Allâh är den Rike som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.” [Fâtir 35:15]

Från Hans fullkomliga självtillräcklighet hör att Han inte gynnas av att tjänarna lyder Honom och heller inte skadas av deras synder. Allâh sade:

”Den tacksamme har [själv] gott av sin tacksamhet och den som är otacksam [vållar inte Allâh någon skada]; min Herre är Sig själv nog och Han är den givmilde Givaren.” [an-Naml 27:40]

och

”Om ni - och alla på denna jord - förnekar [Honom, skall ni tänka på att] Allâh är Sig själv nog och att allt lov och pris tillhör Honom.” [Ibrâhîm 14:8]

Och i en hadîth Qudsî:

”Mina tjänare! Ni kommer aldrig att kunna åstadkomma sådan skada att den skadar Mig och ni kommer aldrig att kunna frambringa sådan godhet att den gagnar Mig. Mina tjänare! Om den förste till den siste av er från både människor och djinner vore lika gudfruktig som den mest gudfruktige av er, skulle det inte tillföra mitt rike någonting. Mina tjänare! Om den förste till den siste bland er, både bland människor och djinner, vore lika ondskefull som den mest ondskefulle av er, skulle det inte minska mitt rike det minsta.”20

Från Hans självtillräcklighet hör också att Han inte gagnas av de som spenderar för Hans sak och heller inte skadas av dem som snålar. Allâh sade:

”[Troende!] När ni [nu] uppmanas att ge av vad ni äger för Allâhs sak, ger några av er prov på snålhet; men med sin snålhet skadar den snåle bara sig själv; [glöm inte att] Allâh är den Rike [som inte behöver era gåvor], men ni är de fattiga [som behöver Honom i allt]. Om ni vänder er [ifrån Honom], skall Han låta andra människor inta er plats, och de kommer inte att likna er.” [Muhammad 47:38]

och

”Troende! Ge av de goda ting som ni förvärvar och av det som Vi låter jorden frambringa åt er, och leta inte fram - för att ge bort det - det sämsta som ni själva inte skulle ta emot annat än med förbundna ögon. Ni bör veta att Allâh är Sig själv nog och att allt lov och pris tillkommer Honom.” [al-Baqarah 2:267]

Till Hans självtillräcklighet hör att Han är fri från alla former av brister och defekter. Allâh sade:

”De säger: ’Allâh har [avlat] en son.’ Nej, stor är Han i Sin härlighet! Han är Den som är Sig själv nog; allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär är Hans.” [Yûnus 10:68]

Och till Hans självtillräcklighet hör att Han är fri från att ha vederlikar och partners och liknande vid Sin sida. Allâh sade:

”De förnekar sanningen som säger: ’Gud är Kristus, Marias son.’ Säg: ’Vem kan hindra Allâh, om Han vill låta Kristus, Marias son, hans moder och alla på jorden förgås? Allâhs är herraväldet över himlarna och jorden och allt som finns däremellan. Han skapar vad Han vill. Han är allsmäktig.’” [al-Mâ’idah 5:17]

Från Hans självtillräcklighet och rikedom hör hadîthen: ”Mina tjänare! Om alla, från den förste av er till den siste bland er, både människor och djinner, skulle samlas på samma plats och samtidigt be Mig och de alla skulle få vad de önskade, skulle det inte minska Mina tillgångar mer än vad havets vattenmängd minskas när en nål doppas däri.”21

Den tjänaren som lär känna att hans Herre är den som äger all rikedom och är helt självtillräcklig lär känna sig själv som den fattige och som ständigt är i behov. Den som lär känna sin Herres kapacitet lär känna sin egen oförmåga, och den som lär känna sin Herres makt lär känna sig själv som den stackaren han är. Den som lär känna sin Herres kunskap förstår vilken okunnig person han själv är. Den som verkligen lär känna detta Namn kommer inse hur mycket han är i behov av Allâh, och frukten av att känna till detta Namn är just det som kommer ge en lycka i detta och nästa liv.

20 Muslim nr. 2577. Detta är en bit av en längre hadîth av Abû Dharr (radhiya Allâhu ’anh). 21 Muslim nr. 2577. Detta är en bit av en längre hadîth av Abû Dharr (radhiya Allâhu ’anh).
 

Serier

Relaterade inlägg