SANNING OCH LÖGN I ISLAM

Ett inlägg av Abdullah As-Sueidi -

SANNING OCH LÖGN I ISLAM

Att ljuga ses i de flesta kulturer som en avskyvärd egenskap och ett tecken på moraliskt förfall.

Men ingen religion eller kultur kan nog mäta sig med islam när det gäller fördömandet av denna hemska egenskap. Faktum är att Profetens fru berättade om honom att lögnen var ”det värsta beteende han kände till” (Sahih ul-Jami': 4618).

Och den som läser Koranen och sunnan finner verkligen en oerhörd mängd varningar för just ljugandet. Den kända muslimska teologen Sharf ud-Din an Nawawi (d. 1277) påpekade: "Många bevis i Koranen och Sunnan tyder på att det är allmänt förbjudet att ljuga och att det räknas som en vidrig och ful synd. Baserat på alla dessa bevis är det muslimska samfundet överens om att det är förbjudet; det finns här ingen anledning nämna vad var och en av de lärda sagt om det..." (al-Adhkar: 377).

Den muslim som inte känner till detta bör ta sin religion på allvar och sätta igång och läsa vad den uppmanar honom till.

Tala sanning konstant!

Att konstant tala sanning är en typisk islamisk egenskap; en del av den muslimska identiteten.

Allah beskriver de troende som "de tålmodiga och uthålliga, de sanningsenliga, de som ödmjukt böjer sig under Hans vilja, de som ger av sitt åt andra och som i den tidiga gryningen ber om Guds förlåtelse för sina synder". [Surah ‘Ali ´Imran 3:17]

Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) sade: ”En människa som alltid talar sanning och syftar till sanningen ses av Allah som sannfärdig. (...), och en människa som ständigt ljuger och syftar till lögn ses av Allah som lögnare" (Bukhari: 6755)

Att ljuga är alltså inte bara dåligt ur moralisk eller pragmatisk synvinkel, utan det handlar om hurdan du är inombords. Vad du är för en slags människa.

Men smålögner då?

Nej, ”smålögner” är inte tillåtna. Låt oss se på tre uttalanden av Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) som visar detta:

Profeten sade (sallallahu alayhi wa sallam): ”Ve den som när han säger något för att locka folk till skratt uttrycker sig lögnaktigt! Ve den! Ve den!” (Tirmidhi: 2310)

Han sade också: ”Den som säger till ett litet barn ”varsågod, ta!”sedan inte ger det något – har ljugit” (Sahih ut-Targhib: 2941)

Och han sade: ”Man är en lögnare om man pratar om allting man hör” (Muslim: 7).

Det betyder att ljugskoj, aprilskämt och liknande är otillåtet i islam. Likaså att föra vidare all information man hör utan att bekräfta dess sanningshalt.

Att tala sanning och inte ljuga skall vara en ledstjärna man ständigt har för ögonen!

Gäller det bara mellan muslimer?

Nej. Ingen lärd har sagt att man får ljuga för icke-muslimer.  På samma sätt som det är förbjudet att förtrycka en icke-muslim får du ej heller ljuga för honom. De många bevisen mot lögn är generella; de specificerar inte någon viss grupp och utesluter ingen annan. Sanningsenlighet är en egenskap, någonting du iklär dig och karaktäriseras av. Denna karaktär omfattar ditt förhållande med hela skapelsen: muslimer och icke-muslimer.

Vårt exempel är Profeten Muhammed (sallallahu alayhi wa sallam) som ju aldrig ljög, och ej heller gjorde åtskillnad mellan folk i denna fråga. Till och med icke-muslimerna som levde i Mecka på Profeten Muhammads (sallallahu alayhi wa sallam) tid brukade kalla honom för al-Amin (den sanningsenlige) just för att han gjorde sig känd bland dem som den som ständigt talade sanning (at-Tabaqat al-Kubra: 262).

Om vi ständigt håller oss till sanningen så kommer det till slut att synas på oss. Detta lade  den rabbin märke till som när han såg Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) utbrast: "När jag såg hans ansikte kunde jag direkt se att det inte var en lögnares ansikte" (Tirmidhi: 2485).

Vissa lögner är värre än andra

Medan lögner är förbjudet generellt så gör man åtskillnad mellan dem beroende på vad man ljuger om.

Att ljuga om sin religion är extra farligt. Det vill säga att påstå att religionen står för något den inte står för eller att den tar avstånd från något den inte tar avstånd. Att ljuga om Allahs religion betyder ju faktiskt att ljuga om Honom själv!

Allah säger i Koranen: "Låt därför inte osanning komma över era läppar då ni talar [genom att säga:] det ena är lovligt och det andra förbjudet, så att ni lögnaktigt påbördar Allah era egna idéer. Det kommer inte att gå dem väl i händer som lögnaktigt påbördar Allah vad de själva finner på. Deras glädje skall vara en kort tid och ett plågsamt straff väntar dem". (an-Nahl: 116).

Vi är fullt medvetna om att några av de islamiska reglerna är svåra för vissa icke-muslimer att förstå, men detta skall aldrig få dig att förneka att det är en del av islam! Istället skall vi med kunskap försöka förmedla den rationella orsaken till ett visst bud och förklara de goda frukterna av att följa det. Vår erfarenhet säger oss att många faktiskt är öppna och vill förstå så det är vårt ansvar att lära oss vår religion på riktigt och berätta om den med kunskap.

Lura systemet

En annan form av lögn är att ljuga eller mörka med uppgifter för att tjäna pengar eller som man säger: ”lura systemet”. Vissa människor, när de uppmanas att redovisa siffror, sökta arbeten, inkomster och utgifter etc. hittar gärna på en rad olika sätt att lura systemet. De ljuger och påstår att de sökt arbeten de inte sökt, de lovar att redovisa inkomsten korrekt men bryter löftet, de sviker när de blir anförtrodda att registrera sina arbetstimmar. Men detta beteende hör till hycklarna, inte muslimerna. Profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) sade: "Hycklaren har tre tecken: när han talar ljuger han, när han lovar bryter han sina löften och när han blir anförtrodd något sviker han" (Bukhari: 33).

I Allahs ögon är det enormt viktigt att våra handlingar stämmer överens med vad vi säger:

”TROENDE! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Gud att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”[Surah as-Saf 61:2-3]

Att tjäna pengar genom att ljuga och luras är alltså förbjudet och det är inte tillåtet att dra nytta av pengarna man tjänat in på det sättet!

I detta sammanhang skall samtidigt nämnas att till den sanne muslimens egenskaper hör att han är oberoende av andra.  Det betyder att bidragstagande generellt – trots att det inte är förbjudet så länge det görs utan lögn – är någonting man skall försöka ta sig ur. Glöm ej heller Profetens (sallallahu alayhi wa sallam) ord: ”Den givande handen är bättre än den tagande”.  (Bukhari: 2790)

Men taqiyyah då..?

Vissa muslimer har kanske hört talas om något som kallas för taqiyyah, vilket kan översättas som att man döljer något i rädsla för skada. Den stora muslimska teologen och koranexegeten Muhammad al-Qurtubi (d. 1273) förklarade att: "Taqiyyah är endast tillåtet om man är rädd att man skall mördas, få lemmar avhuggna eller dra en enorm skada". (Jami´ul Bayan: 5:88).

Med andra ord: Om du angrips och hotas till döden helt enkelt för att du är muslim, ja då är det inte förbjudet för dig att ljuga och säga att du är kristen till exempel. Det här är dock något som väldigt sällan händer och inget man får göra förutom i en absolut nödsituation.

Kära bröder och systrar!

Låt oss tygla vårt inre och styra sikten mot Paradiset som förebetts åt de sanningsenliga!

Gud [låter människorna utstå dessa prövningar] för att belöna de sanna för deras trohet mot sina löften och, allt efter Sin vilja, straffa hycklarna eller godta deras ånger; Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. [Surah Al-‘Ahzab 33:24]

 

Artiklar

Relaterade inlägg