10 saker att förbereda inför Domedagen

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

10 saker att förbereda inför Domedagen

För varje dag, timme, minut och sekund som går närmar vi oss Domedagen. Dagen vi kommer stå till svars och dömas för våra handlingar och hur vi levde detta liv. När döden når oss är det för sent att förbereda sig för denna mäktiga dag – som avgör vart vi kommer att tillbringa evigheten. Allah säger:

”…då några skall stiga in i paradiset, och andra i den högt flammande Elden.” [Koranen 42:7]

Allah säger:

”Den Dagen skall de som förut var nära vänner bli varandras fiender, [alla] utom de som fruktade Allah."  [Koranen 43:67]

Allah beordrar oss i Koranen att vi ska förbereda oss för denna dag och att vi ska rannsaka oss själva. Allah säger:

”TROENDE! Frukta Allah, och låt var och en se vad han förberett till morgondagen! Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör. Var inte som de som glömmer Allah och som Han låter glömma själens [välfärd]; det är de som har förhärdat sig i synd och trots. De som har Elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset; paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern.”  [Koranen 59:18–20]

Bröder och systrar! Dagarna, nätterna, veckorna, månaderna och åren går. Vi vet inte hur länge vi kommer leva i denna värld eller när döden når oss! Därför måste vi rannsaka oss själva dagligen och se vad vi gör för att förbereda oss inför nästa liv, och det som kommer efter döden. Allah säger:

”…till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända till livet, så att jag får göra rätt, där jag [förut] försummade det!" Ack nej! Vad han säger är ord utan mening. Framför honom väntar barzakh [livet i graven] fram till den dag då de kallas till nytt liv.  [Koranen 23:99–100]

Tänk att dö och veta att man inte gjort vad man kunnat för att förbereda sig. Vilken ångest! Att man slarvat med bönen. Skjutit upp på att ångra sig och be Allah om förlåtelse. Försummat Allahs rättighet över oss. Behandlat andra illa. Slösat de gåvor Allah gett oss på saker som får oss att komma längre bort från Allah, på saker som leder till Allahs ilska och straff. Må Allah skydda oss.

En man frågade profeten ﷺ vilka människor som är smartast? Profeten ﷺ svarade:

”De som oftast nämner döden och som på bästa sätt förbereder sig för vad som kommer efter den. Dessa är de intelligenta.”  [Ibn Madjah]

Vad kan vi då göra för att förbereda oss?

Här är 10 punkter med konkreta saker vi kan göra för att förbereda oss för det som kommer efter döden:

1.    Tawhid - Allahs ensamrätt att dyrkas. Vittnesmålet att lâ ilâha illa Allah– ingen har rätt att dyrkas utom Allah. Vår trosbekännelse och islams första pelare. Något som väger så tungt på vågskålen på Domedagen. Vi måste lära oss mer om vad det betyder och vad som går emot det så att vi inte hamnar i någon form av shirk. Vi måste lära oss mer om Allah, Hans namn och egenskaper och ensamrätt att dyrkas. Profeten ﷺ sade:

”Den som dör i ett tillstånd där han inte sätter något vid Allahs sida träder in i paradiset. Men den som dör i ett tillstånd där han sätter någon vid Allahs sida träder in i elden.”  [Muslim]

2.    Följa profetens ﷺ sunnah – Allah har beordrat oss att lyda Honom och Hans sändebud. Allah säger:

Den som lyder Allah och lyder Hans Sändebud har uppnått en stor seger.”  [Koranen 33:71]

Den andra delen av trosbekännelsen ”…och Muhammed är Allahs sändebud” innebär att vi endast dyrkar Allah så som profeten ﷺ har lärt oss. Inga andra handlingar accepteras än de som görs uppriktigt för Allahs skull och stämmer överens med profetens ﷺ sunnah. Profeten ﷺ sade:

”Den som gör en handling som inte är från min befallning, kommer att få den bortstött [icke accepterad].”  [al-Bukhari och Muslim]

3.    Bönen – Bönen är ett ljus i detta liv, i graven och på Domedagen. Bönen är det första en muslim kommer frågas om på Domedagen. Bönen är islams andra pelare och beskrivs som religionens grund. Vi måste förbereda oss inför domedagen genom att lägga mycket fokus på att be i tid och på rätt sätt. Med ett hjärta som är närvarande. Att vi vet vad vi säger och gör i bönens olika moment. Kom ihåg bröder och systrar! Vi står inför Allah i detta liv när vi ber, och vi kommer stå inför Honom på Domedagen när vi döms för våra handlingar. Det gäller att stå inför Honom i bönen på ett bra sätt, för att det ska gå bra när vi står inför Honom på Domedagen!

4.    Gudsfruktan – Vilket är att göra det Allah beordrat och hålla sig borta från det Han förbjudit. Vi måste veta att Allah vakar över oss, ser allt, hör allt, har kunskap om allt. Och att änglarna skriver ner vårt tal och handlingar, in i minsta detalj. När vi färdas genom detta liv mot mötet med Allah vår Skapare, så måste vi ständigt ha med oss gudsfruktan. Vart vi än är, vem vi än är med.
 
5.    Gott beteende och uppförande – Detta hör ihop med gudsfruktan! Profeten ﷺ blev frågad vilka handlingar som tar människor in i paradiset. Han sade då:

”Gudsfruktan och god karaktär.”  [at-Tirmidhi]

Han ﷺ sade också:

”De troende med mest fullbordad tro är de med det bästa uppförandet.”  [at-Tirmidhi]

Bete dig alltid mot människor på bästa sätt och lämna alltid fina spår efter dig! Kom ihåg att respektera dina föräldrar och alla som är äldre än dig. Var god mot din familj, prata fint med folk och akta dig för dåligt beteende och uppförande.

6.    Rätt umgänge – Profeten ﷺ sade:
”En person har samma religion som sin vän – så låt var och en se vem han umgås med.”  [Abu Dawud, at-Tirmidhi]

Att ha rätt umgänge kan vara en orsak till att hamna i paradiset på samma sätt som fel umgänge kan vara en orsak att hamna i elden. Underskatta inte vikten av att ha rätt folk omkring dig i ditt liv! Människor som hjälper dig på din väg mot paradiset och att göra Allah nöjd.

7.    Att göra regelbundna handlingar och hålla sig till det man klarar av! – De bästa handlingarna är de som är regelbundna, även om de är få! Det viktiga är inte kvantitet, utan att du gör regelbundna handlingar så att du blir stabil och stadig i din religion. Se till att ha bra och regelbundna rutiner. Kom ihåg att du gör saker och ting i enlighet med din förmåga!
Du måste även vara tålmodig på din färd. Träna upp din självdisciplin och ge inte upp om du får motstånd eller skulle halka lite.

8.    Ge aldrig upp hoppet om Allahs nåd! – Allah förlåter alla synder, hur stora de än är! Vänd dig till Allah i ånger, be mycket om Hans förlåtelse och låt inget, vad det än kan vara, hindra dig från att dyrka din Skapare! Om du gjort en dålig handling – följ genast upp den med en god handling och tappa aldrig hoppet!

9.    Sök kunskap om islam!– Kunskap är ett botemedel och ljus! Vi måste söka kunskap om islam och ständigt utveckla oss. Den som söker kunskap om islam kommer Allah att göra vägen till paradiset lätt för.

10.     Gör mycket dhikr och du’a! – Att minnas Allah är ett skydd mot djävulen och en källa till mycket belöning! Se till att du under dagen och natten minns Allah genom att be, läsa Koranen, göra olika former av dhikr osv. Och gör alltid mycket du’a till Allah att han ska vägleda dig, ge dig gudsfruktan, bra vänner och umgänge, att du ska få stark îmân, framgång i detta och nästa liv, att du blir stadig i religionen osv. Vi är ständigt i behov av Allah, så gör mycket du’a för dig och dina bröder och systrar.

Detta är några konkreta tips på vad vi bör fylla våra dagar och nätter med, i förberedelse för det som kommer efter döden. Vi ber Allah att Han ska vägleda oss alla, stärka vår tro, övertygelse och förståelse. Samt att vi får tillhöra paradisets invånare. Amin.

Vi avslutar med följande verser från Koranen om de gudfruktiga, må Allah göra oss bland dem:

”Men när de gudfruktiga tillfrågas: "Vad har er Herre uppenbarat?" svarar de: "Goda ord med vägledning och hopp!" Ja, gott i detta liv skall tillfalla dem som gör det goda och det rätta, men den bästa belöningen är helt visst de eviga boningarna - hur härliga är inte de gudfruktigas boningar!
De skall stiga in i Edens lustgårdar som vattnas av bäckar, där de skall få allt vad de önskar. Så belönar Allah dem som fruktar Honom; de rena [som inte gjorde shirk], då änglarna i dödsögonblicket hämtar deras själar och hälsar dem: "Fred vare med er! Stig in i lustgården, detta är belöningen för era handlingar!" 
[Koranen 16:30-32]

 

Artiklar

Relaterade inlägg