Att söka kunskap och praktisera det man lärt sig

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Att söka kunskap och praktisera det man lärt sig

Bröder och systrar i islam!  Allah har skapat oss för att dyrka Honom och för att vi ska lära känna Honom. Han skapade oss med förmågan att lära oss nya färdigheter. Allah säger:

”Allah förde er ut ur era mödrars sköten, ovetande om allt, och gav er hörsel, syn och hjärta; kanske känner ni tacksamhet [mot Honom].” [Koranen 16:78]

Och Han sade:

”LÄS I din Herres namn, Han som har skapat - skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!”  [Koranen 96:1–5]

Allah sände ned Koranen för vår vägledning och sände profeten Muhammed ﷺ som det sista sändebudet för oss att följa. Han gav oss lärda som är profeternas arvtagare att söka kunskap hos. Att söka kunskap är en källa till stor belöning och vi alla måste lära oss om vår religion. Profeten ﷺ sade:

”Att söka kunskap är en plikt för alla muslimer.”  [Ibn Madjah]

Bröder och systrar!  Vi måste söka kunskap och praktisera den, för kunskap är ljus och vägledning, och okunnighet är mörker och villfarelse. Allah säger:

”ÄR DÅ den som var [andligen] död och som Vi väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna, att likställa med den som [omges av] djupt mörker varifrån han inte kan komma ut?”  [Koranen 6:122]

Vi lever i en tid då information är lättillgänglig och möjligheterna att söka kunskap är större än någonsin. Muslimer känner i de allra flesta fall till islams grunder och vad som är tillåtet och förbjudet. Men ändå ser vi att de som agerar på och praktiserar denna kunskap verkar bli färre i antal. Vi vet vad Allah har förbjudit, men tar lätt på det och faller i det nästan dagligen, inte minst på sociala medier. Vi vet vad Allah påbjudit, som de fem dagliga bönerna, lydnad och godhet mot föräldrarna, respekt för de äldre osv, men vi finner att många av oss slarvar med det. Nästan alla idag vet – och pratar – men vart är de som agerar genom att göra det goda och undvika det dåliga?

Islam uppmanar oss att söka kunskap och belöningen för den som söker kunskap är stor. Samtidigt varnar islam oss för att inte agera i enlighet med vår kunskap. Kunskapen vi har kommer vara för oss eller mot oss på Domedagen då vi kommer frågas om vår kunskap och om vi praktiserade det vi hade kunskap om.

Bröder och systrar!  VI är alla i behov av att rannsaka oss själva och påminna oss om att Allah vakar över oss och har kunskap om allt. Det måste leda oss till att göra det Han beordrat och hålla oss borta från det Han förbjudit. I det lilla och stora. Vi vet egentligen att många saker vi utsätts för i vår vardag inte har något med islam att göra. Då gäller det att vi är starka och påminner oss om att livet är ett test och att människor på Domedagen kommer delas i två grupper: En grupp i elden och en grupp i paradiset. Ingen har sagt att vägen till paradiset är lätt och fylld med allt det som vi dras till. Tvärtom! Vägen till paradiset omges av prövningar! Vägen till helvetet däremot omges av saker som våra lustar dras till. I detta ligger prövningen.

Bröder och systrar!  Minns att alla våra handlingar kommer vägas på Domedagen, till och med de som väger så lite som ett dammkorn! Och allt samlas i boken med våra handlingar som änglarna skriver ner. Allah säger:

”Och boken [där allt i människans liv är upptecknat] skall läggas fram, och du får se de trotsiga syndarna ängslas inför dess innehåll och höra deras rop: "Vi är förlorade! Vad är detta för en bok, som varken utelämnar små felsteg eller grova överträdelser?" I den skall de få återse [alla] sina handlingar; men din Herre skall inte låta någon tillfogas orätt.”  [Koranen 18:49]

Bröder och systrar! Vi är i behov av att vara sanna och ärliga mot oss själva. När döden når oss försvinner vår möjlighet att göra gott och vi lämnar detta liv bakom oss. För några är det många år kvar, för andra är det månader, för vissa kanske bara dagar. Så ta tillvara på det som är kvar av era liv genom att göra så mycket ni kan av det ni blivit beordrade samt att hålla er borta från det ni förbjudits från, det stora och lilla. Rannsaka dig och fråga dig om du strävar efter det världsliga livet och bara kämpar för det, eller om ditt stora mål är det eviga livet i paradiset, de gudfruktigas boning. Allah säger:

”DE VILKAS hela intresse står till det jordiska livet och dess fröjder, dem skall Vi i detta liv ge hela lönen för deras handlingar, och ingenting skall här dras ifrån; men de har ingenting annat att vänta i det kommande livet än Elden. Vad de åstadkom i denna [värld] har gått förlorat, och alla deras strävanden var förgäves.”  [Koranen 11:15-16]

Vi kommer alla att frågas på Domedagen, inte minst om vår kunskap och vad vi gjorde med den. Så fråga dig själv vad du har förberett för svar till den Dagen?

MÅ Allah vägleda oss till att ta denna gåva vi fått på allvar, genom att praktisera denna vackra religion som vägleder oss till allt gott i detta och nästa liv. Amin.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg