De vill göra narr av din Herres budskap

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

De vill göra narr av din Herres budskap

Det har alltid funnits, och kommer alltid finnas, människor som vill motsätta sig det goda, människor som vill motsätta sig enighet, harmoni, ordning och reda. Det kommer alltid finnas människor som drivs av och kallar till hat, illvilja, splittring och förstörelse.

Profeterna som vår Skapare sände som vägledare och förmedlare av Hans budskap fick alla erfara människor som hånade dem, förnedrade dem, satte sig emot dem, gav dem öknamn, bespottade dem och på många olika sätt kämpade för att sabotera det vackra budskap de kom med. Vi känner alla till berättelserna om Moses, Abraham, Jesus och de övriga profeterna, må Gud vara nöjd med dem alla. Profeten Muhammed ﷺ var inget undantag. Hans liv ﷺ var fyllt med liknande prövningar, och han fick utstå mycket i sitt kall till Allahs raka väg. Att ha tålamod med dessa saker är verkligen inte alltid lätt. Allah säger till Sin profet:

”FÖRKUNNA, du Sändebud, allt vad din Herre har uppenbarat för dig! Gör du inte det, har du inte förmedlat Hans budskap. Gud skall skydda dig mot människorna; Gud vägleder inte förnekarna av sanningen!” [Koranen 5:67]

Det finns alltså människor som försöker skada de som förmedlar Herrens budskap. Människor som vill få oss bort ifrån Allahs väg, bort ifrån Allahs bok, bort ifrån profetens ﷺ vägledning. Titta inte åt deras håll, bry dig inte om dem och frukta dem inte heller, ty Allah skyddar dig mot dem. Allah säger:

”Förkunna därför allt som du blir befalld att förkunna och håll dig borta från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida - Vi skall skydda dig mot dem som gör narr av Våra budskap och som vid sidan av Gud dyrkar andra gudar; tids nog skall de få veta [sanningen]."  [Koranen 15:94–96]

När människor gör narr av Allahs budskap är det något som sårar oss. Denna vackra religion som vi muslimer vet leder oss från mörker till ljus, från förvirring till klarhet, från oro, stress, hat och negativitet till ett öppet hjärta, överseende, glädje och en djupare mening med livet.

Koranen är en källa till ljus och vägledning för oss muslimer. Att läsa den och lyssna på den fyller hjärtat med något som kan vara svårt att sätta ord på. Den fyller vårt hjärta med tro, ljus, glädje och kärlek till vår Skapare. Den får oss ibland att gråta när vi reflekterar över dess budskap, eller när vi lyssnar på hur vackert den reciteras. Vi finner en djupare insikt och förståelse om oss själva och livet när vi läser den. Den får oss att rannsaka oss och se hur mycket vi faktiskt har att förbättra hos oss själva; i våra liv, i vår relation till andra och i vår relation till vår Skapare och Herre – Den enda som förtjänar dyrkan.

Den får oss att se ett större perspektiv, att livet är en prövning och att det vi går igenom – hur svårt det än må vara – kommer att gå över, förr eller senare.
Den fyller oss med hopp om belöning från vår Herre när vi gör det som är rätt, när vi har tålamod med prövningar och svårigheter och när vi sätter lydnaden till Honom före våra lustar och känslor.

Den gör oss tacksamma för alla de gåvor vi har och påminner oss att vi har det bättre än vi många gånger vill erkänna och att vi har det bättre än många andra människor. Den sätter det vi beklagar oss över i ett större perspektiv vilket gör oss tacksamma och mer positiva.

Den fyller oss med tröst att rättvisa kommer att skipas, på Domedagen när vår Allvetande Skapare kommer döma oss alla och ge alla det de förtjänar.

Denna bok, Koranen, är så mycket mer för oss än ord kan beskriva. När någon gör narr av vår Skapares budskap är det något som sätter sig i våra hjärtan. Även profeten ﷺ blev påverkad av det människorna sade. Dessa människor sårar oss, de gör fel mot vår Skapare när de sätter upp gudar vid Hans sida eller förnekar Honom. Han som skapat dem, försörjer dem, tar hand om hela skapelsen och ger dem av Sin nåd. Allah skulle kunna skynda på deras dom och vad de förtjänar av straff, men Han ger dem uppskov. Att vår Herre tillåter dem innebär inte att Han glömmer dem.

När man ser människor begå handlingar vars enda syfte är att förnedra, splittra, provocera och uppvigla är det lätt att man känner något i sitt hjärta. Med all rätt. Man kan känna sorg, ilska, besvikelse, rädsla, svek och många andra känslor. Detta i sin tur kan leda till att man frestas att leva ut dessa känslor, att hitta ett utlopp för dem. Vet då att Allah ser och hör deras handlingar, att Han har kunskap om vad som finns i deras hjärtan. Och att Han skyddar oss och kommer ta hand om dessa människor.

När dessa saker händer ska vi vända åter till Allah och Hans religion. Vi ska närma oss Allah med alla former av dyrkan, som bönen, fastan, att läsa och lyssna på Koranen, att lära oss om islam, att minnas Allah med olika former av åminnelser. Vi ska rannsaka oss och vända oss tillbaka till vår Skapare i ånger. Vi ska sträva efter att förbättra vår karaktär och relation med människor omkring oss. Vi ska påminna oss om meningen med livet, och att Allah skapat oss för att dyrka Honom, lyda Honom och underkasta oss Honom. Allah säger:

”Vi vet att de hädiska ord som de yttrar gör dig djupt beklämd. Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med [de andra] som faller ned [inför Honom] i tillbedjan, och dyrka din Herre till dess att döden når dig.”  [Koranen 15:97–99]

Vi ska absolut inte under några omständigheter låta oss luras av djävulen och hans anhängare som vill få oss att göra det som går emot Koranen och profetens ﷺ vägledning. Vi ska inte svara på ett fel genom att begå ett annat fel. Vi ska inte låta våra känslor styra oss –vi måste styra över våra känslor. Allah prövar oss genom livet med olika prövningar för att se vem av oss som är bäst i sina handlingar. Det vill säga vem som är uppriktig mot Allah och följer profetens ﷺ vägledning i alla angelägenheter.

Vi ber Allah att vi ska tillhöra de som är nära Koranen, läser den, lyssnar på den, reflekterar över dess budskap, lär sig om den och praktiserar dess budskap.

Bröder och systrar!  Låt inte hatarnas hat påverka dig! Vänd dig till Allahs vackra religion och till Koranen. Ha tålamod och sök lugn i bönen och i åkallan till Allah. Minns alla dina bröder och systrar som står vid din sida. Och minns att Allah, Skaparen av himlarna och jorden och allt som finns däri, vakar över dig och skyddar dig. Må Allah ena oss och stärka oss på Hans raka väg.

Vi avslutar med följande verser från Koranen:

"VI har inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma med räkenskap och dom. Förlåt dem därför och överse med deras fel och brister; din Herre är Den som har skapat allt och har kunskap om allt. Vi har gett dig sju verser att ständigt upprepa [al-Fâtihah] och Koranen i all dess majestätiska skönhet.

Se inte med avund på de ögonblick av jordisk lycka som Vi skänker några av dessa förnekare och sörj inte över deras otro], men visa hänsyn mot de troende och ge dem din kärleksfulla omtanke; och säg till människorna: "Jag är den varnare som varnar öppet och entydigt [för Guds straff]."
Vi har nämligen anförtrott dig ett gudomligt budskap så som Vi tidigare gav Våra uppenbarelser till dem som [därefter godtyckligt] delade upp dem i stycken och som nu betraktar Koranen som en rad föga trovärdiga påståenden. Ja, vid din Herres namn! Vi skall sannerligen ställa dem alla till svars för vad de gjorde!

Förkunna därför allt som du blir befalld att förkunna och håll dig borta från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida - Vi skall skydda dig mot dem som gör narr av Våra budskap och som vid sidan av Gud dyrkar andra gudar; tids nog skall de få veta [sanningen]. Vi vet att de hädiska ord som de yttrar gör dig djupt beklämd. Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med [de andra] som faller ned [inför Honom] i tillbedjan, och dyrka din Herre till dess att döden når dig.”  [Koranen 15:85–99]

För mer information om Koranen se www.islam.nu/koranen

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg