Den 12:e Ramadan 2020 – Att tillhöra de som ständigt minns Allah

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Den 12:e Ramadan 2020 – Att tillhöra de som ständigt minns Allah

Profeten ﷺ sade:
”Allah den Högste säger:

Jag är med Min tjänare när han tänker på Mig och Jag är med honom när han nämner Mig. Om han nämner Mig för sig själv så nämner Jag honom för Mig själv och om han nämner Mig i en samling så nämner Jag honom i en bättre samling. Om han närmar sig Mig med en handslängd så närmar Jag mig honom med en armslängd. Och om han närmar sig Mig med en armslängd så närmar Jag mig honom med två armslängder. Och om han kommer mot mig gåendes så skyndar Jag mig mot honom.”  [al-Bukhari och Muslim]

En man frågade profeten ﷺ:

”Allahs sändebud! Islams påbud har blivit för många för att jag skall kunna utföra dem alla. Informera mig om något som jag alltid kan hålla mig till.”

Profeten ﷺ sade till honom:

”Låt din tunga ständigt minnas Allah.”  [at-Tirmidhi, Ibn Madjah]

Att ständigt minnas Allah är en källa till stor belöning och att minnas Allah när andra inte gör det är en källa till ännu större belöning! Profeten ﷺ sade:

Al-mufarridûn har gått före! Då sade hans följeslagare: ”Vilka är al-mufarridûn?”

Han ﷺ sade då:

”De män och kvinnor som alltid har Allah i tankarna och minns Honom mycket.”

För att tillhöra dessa skall man hålla sig inom de gränser Allah har satt. Man skall lyda Allah och Hans sändebud ﷺ, samt vara upptagen med att minnas Allah genom att göra olika former av dhikr. Gör man detta uppriktigt för Allahs skull i hopp om belöning från Allah så tillhör man dessa.

Låt oss sträva mycket efter att tillhöra de som minns Allah mycket, speciellt i tider och på platser då många slarvar med detta. Låt oss ta en stund när vi är ensamma och har lite tid till att minnas Allah och reflektera. Må Allah vägleda oss till att ständigt minnas Honom och tacka Honom. Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg