Förbered dig! – Innan det är för sent!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Förbered dig! – Innan det är för sent!

I dessa dagar pratas det mycket om att vi måste vidta förebyggande åtgärder och förbereda oss så mycket vi kan för de hot vi står inför. Det är alltid bättre att förebygga än att behöva vidta åtgärder när man väl är drabbad och en muslim strävar alltid sitt yttersta för att göra de handlingar som med Allahs vilja leder till ett resultat.

Självklart vill vi inte drabbas av sjukdomar och liknande och vi gör det vi kan för att skydda oss. Men tänker vi på samma sätt vad gäller de större målen i livet och den resa vi befinner oss på, mot mötet med vår Skapare? Vad har vi förberett för den resan? Tänker vi på vad vi behöver för att klara den resan? Och vad vi behöver göra för att skydda oss mot de faror som vilar längs vägen på denna färd?

Skräckscenariot som det pratas om i dessa dagar är att en sjukdom drabbar oss som i värsta fall kan leda till döden. Men har vi någonsin tagit en minut till att fundera över vad vi har förberett för det som kommer efter döden? Allah säger i Koranen:

"För med er det som ni kan ha behov av [på er resa], men den bästa provianten är gudsfruktan. Och frukta Allah, ni som har förstånd!"
[Koranen 2:197]

Vi uppmanas att ta med oss proviant när vi ska ut på en resa, och att göra de handlingar vi kan för att nå våra mål. På samma sätt som vi behöver proviant på våra resor så behöver vi proviant på vår resa mot nästa liv. Och den bästa provianten är gudsfruktan vilket är att lyda Allah, vår skapare genom att göra det Han beordrar och hålla oss borta från det Han förbjuder. På så sätt sätter vi ett skydd mellan oss och Hans straff. Och kom ihåg att paradiset är de gudfruktigas boning och att Allah älskar de gudfruktiga.

Bröder och systrar! Akta er för de faror som finns längst Allahs raka väg som lockar bort från den! Akta er för synder som sätter svarta fläckar på hjärtat! Ju mer du syndar, desto mörkare blir hjärtat. Akta dig för att glömma att minnas Allah, att slarva med bönerna och att hamna i det Allah, din Skapare förbjudit dig från. Det som din Herre vill skydda dig från.

Varför är det så viktigt att vi skyddar oss från dessa saker? Jo, om gudsfruktan är provianten på denna färd så färdas du framåt på den med hjärtats styrka. Ju starkare hjärtat är desto starkare blir din färd mot ditt mål. Hjärtats stryka är dess îmân, tro. Hjärtats styrka är att det är fullt med gudsfruktan, att det är fäst vid Allah, hoppas vid Allah, fruktar Allah, förlitar sig på Allah, och att det inte är fäst vid det världsliga. Ju starkare hjärtat är desto lättare blir det att lyda Allah.

Men ju svagare hjärtat blir desto svagare blir färden mot Allah, desto svårare blir det att lyda Allah, desto jobbigare blir det att ta ett steg mot Allah. Denna dåliga spiral kan fortsätta till dess att hjärtat blir så svagt att det kanske vänder sig bort från Allah... Må Allah skydda oss.

Vad blir då hjärtat svagt av? Hjärtat blir svagt av synder, olydnad, otacksamhet, att vara fäst vid det världsliga, att sträva efter att göra människor nöjda istället för att göra Allah nöjd, att inte minnas Allah osv. Synder skadar hjärtat så som gift skadar kroppen. Synder orsakar att hjärtat blir mörkare och mörkare och mörkare. Detta mörker tas endast bort genom att man ändrar sig, ångrar sig för sina synder o vänder tillbaka till Allah i lydnad och dyrkan.

Vet kära bröder och systrar i islam - att îmân är orsaken till allt gott i detta och nästa liv, och bristen på îmân är orsaken till allt ont i detta och nästa liv. Och som ni vet går îmân upp av lydnad och goda handlingar och sjunker med synder och olydnad.

Vi ska självklart göra det vi kan för att skydda vår hälsa och vårt världsliga liv, men hur mycket viktigare är det inte att vi gör allt vi kan för att skydda vårt hjärta, vår îmân, vår religion och det som leder till framgång i nästa liv?
Reflektera över följande verser från Koranen kära bröder och systrar:

”Återbetalningen skall ske den Dag då du får se de troende männen och kvinnorna skynda fram och ljuset av deras tro och deras goda handlingar skall lysa framför dem och till höger om dem och hör det glada budskapet som riktas till dem: "I dag står lustgårdar, vattnade av bäckar, beredda att ta emot er och där skall ni förbli till evig tid! Detta är den stora, den lysande segern!
Då skall hycklarna, männen såväl som kvinnorna, säga till de troende: "Vänta på oss! Låt oss få litet av ert ljus!" - men de skall få svaret: "Gå tillbaka och be om ljus!" Då reser sig en mur mellan dem och i den syns en port; innanför muren finns nåd och barmhärtighet men utanför den, helt nära, straff och lidande. De som är utanför muren skall ropa till dem som är innanför: "Var vi inte med er?" och de andra skall svara: "Jo, ni var med oss, men ni lät er frestas och ni ville i det längsta vänta och se [hur det skulle gå för oss troende]; ni var osäkra och tvekade om vägen och lät lura er av ert önsketänkande, till dess att Allah avgjorde saken. Det var den store bedragaren som förledde er att missräkna er på Allah.
I dag får ni inte köpa er fria, varken ni eller de som öppet förnekade sanningen. Elden är er sista hemvist, [ja,] den skall bli ert hem - ett i sanning jämmerligt mål!"
ÄR DET inte tid att de troende ödmjukar sig i sina hjärtan inför Allah och den sanning som har uppenbarats, så att de inte blir som de som förr fick del av uppenbarelsen, men vars hjärtan med tiden hårdnade tills de - många av dem - återföll i trots och olydnad mot Allah?"

[Koranen 57:12–16]

Må Allah hjälpa oss att minnas Honom, tacka Honom och dyrka Honom på bästa sätt.

 

Artiklar

Relaterade inlägg