Guds ljus fortsätter att lysa – med full styrka!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Guds ljus fortsätter att lysa – med full styrka!

Guds ljus är det budskap och den religion som profeterna och sändebuden kom med, samt de böcker som uppenbarades till dem. Exempel på dessa är Torah, som uppenbarades till Moses [Mûsâ], Indjil som uppenbarades för Jesus [’Îsâ], samt Koranen som uppenbarades till Muhammed, det sista sändebudet – frid vara med dem alla.

Det har genom historien funnits människor som försöker släcka detta ljus genom att hitta på lögner och komma med påståenden som de inte har några bevis för. Vissa försöker genom att ta saker ur sin kontext komma med tvivel, medan andra vrider, vänder och förvränger i hopp om att släcka detta ljus. Allah säger i Koranen:

”De försöker släcka Guds ljus med sina ord, men det är Guds vilja att Hans ljus skall lysa med full styrka, hur förhatligt detta än kan vara för förnekarna.”[Koranen 9:32]

Koranen är ett ljus. Genom detta ljus kan människor ta sig ur okunskapens mörker. Den skänker oss kunskap om sanningen och hur vi ska agera. Detta ljus går inte att släcka, även om alla människor skulle enas i ett försök att göra så, ty vår Skapare och Herre har lovat att bevara det!

Det vi muslimer måste fokusera på är om vi drar nytta av detta ljus. Om vi använder Koranen som en källa till vägledning och om vi agerar i enlighet med profetens ﷺ sunnah. Vi muslimer vet att islam är sanning, att Koranen är sanning, att profeterna och böckerna är sanning, att Domedagen är sanning och att paradiset och helvetet är sanning. Frågan är vad vi gör med denna sanning? Allah säger:

”Troende! Era själar är ert ansvar. Om ni är rätt vägledda, kan de som har gått vilse inte skada er. Till Allah skall ni alla samlas åter och Han skall låta er veta vad era handlingar var värda.”  [Koranen 5:105]

Vi måste sträva efter att korrigera oss själva samt kämpa för att hålla oss på Allahs raka väg. Om vi är i ett gott tillstånd skadas vi inte av de som gått vilse. De skadar bara sig själva genom att vända sig bort ifrån den sanna religionen. Vi skall alla samlas på Domedagen och stå till svars för våra handlingar och där kommer vi få veta vad de var värda!

Det budskap Muhammed ﷺ kom med omfattar allt som är nyttigt för vårt hjärta, själ och kropp. Det omfattar vägledning kring hur vi ska tro på och förstå Allahs namn, egenskaper och handlingar. Det omfattar uppriktighet till Allah i alla våra dyrkanshandlingar, kärlek till Allah, vikten av att uppföra sig på bästa sätt och att göra goda handlingar. Det omfattar även ett förbud mot allt som går emot dessa saker; det som skadar hjärtat, kroppen, det här livet och nästa.

När människor försöker skada denna religion eller Koranen, så vet att de endast skadar sig själva! Häll inte bensin på hatets eld. Fortsätt att sprida Koranens vackra budskap, agera i enlighet med dess innehåll och uppför dig på det vackra sätt som den kallar oss till. Fortsätt studera Koranen och profetens ﷺ sunnah. Vänd dig till Allah i bönen och åkallan. Gör mycket dhikr och sträva efter att tillhöra de som ständigt minns Honom. Ha tålamod på din färd mot mötet med Allah och vet att Allah är med de tålmodiga.

Må Allah vägleda oss till och hålla oss på Hans raka väg. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg