Hur kan jag få hjälp?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Hur kan jag få hjälp?

Hur stora dina problem än är, hur tungt det än känns, så finns det hjälp att få! Allah säger:


”Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [Koranen 2:45-46]


I denna vers lär vi oss att söka hjälp genom två fundamentala saker:
1.    Tålamod  
2.    Bönen


Tålamod är att kontrollera ens ego och kan delas upp i tre kategorier:
1.    Tålamod vad gäller lydnaden till Allah, så att man utför det Allah beordrat.
2.    Tålamod med att lämna synder och olydnad till Allah.
3.    Tålamod med de föreskrivna olyckorna som drabbar en.


Tålamod är det bästa hjälpmedlet i alla angelägenheter. Det går inte att uppnå det man strävar efter utan tålamod. Speciellt inte de saker som kan vara tunga och som är återkommande. Dessa saker kräver tålamod och att man härdar. Har man då tålamod kommer man att lyckas, annars kommer man att misslyckas och inte uppnå någonting. I det världsliga och religiösa.


Samma sak med de synder och lustar som egot starkt dras till och som man samtidigt är kapabel att utföra. Det krävs tålamod för att lämna denna typ av synder och att man står emot dessa lustar för Allahs skull och att man ber Allah om hjälp att hålla sig borta från dem. Denna typ av synder hör utan tvekan till de svåra prövningarna.  


Vad gäller de olyckor och svårigheter som drabbar oss, speciellt de som pågår under en längre tid, så måste man ha tålamod med dem för Allahs skull och förlita sig på Allah. Annars kan det leda till att man blir svag, både mentalt, fysiskt och i sin religion. Att ha tålamod för Allahs skull leder till mycket stor belöning och vi vet att det finns en mening med allt som drabbar oss, även om det kan vara svårt att se eller förstå det när man är mitt i en prövning.


Vi är alltså i behov av tålamod i alla våra angelägenheter. Därför beordrade Allah oss att söka hjälp med tålamod och informerade att Han är med de tålmodiga. Den som har tålamod som sin egenskap och karaktärsdrag kommer finna att svårigheterna blir lätta och att hans problem underlättas för honom. Tålamod uppnår man genom att sträva efter tålamod och träna i att vara tålmodig. Den som strävar efter att få mer tålamod kommer Allah att ge tålamod.


Allah beordrade sedan med att söka hjälp med bönen. Bönen är religionens pelare och förbindelsen mellan tjänaren och hennes Herre. Bönen är en mäktig dyrkanshandling, ett ljus för de troende och ett stort hjälpmedel. Profeten (ﷺ) brukade ta hjälp av bönen när något tyngde honom. I bönen minns vi Allah, gör åminnelser och åkallar Allah. Vi är som närmast Allah när vi är i sudjûd och där ber vi Allah om allt det vi vill ha. Men bönen kan ibland kännas tung, som Allah sade i verserna ovan:

”Den är förvisso svår utom för de ödmjuka [gudfruktiga]; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.”

De sanna troende får bönen underlättad för sig eftersom de vet att den är nyckeln till paradiset. De vet vilken enorm belöning som finns i att be och vilka konsekvenser det finns för att missa en enda bön. De sanna troende skyndar sig med iver till bönen då de vet dess status. Bönen är tung förutom för de ödmjuka och gudfruktiga. Dessa kommer finna den lätt. Deras fruktan och vördnad för Allah och längtan efter den belöning som finns hos Allah gör att de utför bönen med glädje.


Men den som inte minns Allah, den som inte påminner sig om mötet med Allah, den som gör handlingar som får îmân att sjunka och därmed hindrar färden mot Allah, denne kommer tycka att det är tungt och jobbigt att be.


Bönen är ett enormt hjälpmedel. Men hur kan vi förvänta oss hjälp genom bönen om vi inte ber på rätt sätt? Vi måste alla fråga oss om vi ber på ett korrekt sätt, om vi förbereder oss inför bönen som vi bör? Tänker vi på vem vi ska stå inför? Och att vi ska stå inför Honom på Domedagen?
Vi måste be med ett närvarande hjärta som är lugnt och underkastat. Vi ska stå inför Allah som ödmjuka tjänare som är i behov av Honom, som är övertygade att de kommer att möta Honom och stå till svars för sina handlingar.


Den som ber på detta sätt kommer finna att han är noggrann och eftertänksam med allt han säger och gör. Försjunken i det han säger till sin Herre och försjunken i sin åkallan. Ingen tvekan om att denna bön som bes på detta sätt är ett av de bästa hjälpmedlen för alla angelägenheter.
Bönen som bes på detta sätt hindrar från synder och skamlösa handlingar eftersom den fyller den bedjandes hjärta med tro och gudsfruktan, vilket i sin tur nödvändiggör att han håller sig borta från det som Allah förbjuder, och gör det som Allah befaller. Den som ber på detta sätt kommer vara ännu mer redo att lyda Allah och hålla sig borta från synder efter bönen.

Det är denna bön som Allah beordrar oss att ta hjälp med i alla angelägenheter!

Må Allah vägleda oss till att söka hjälp med tålamod och bönen i alla våra angelägenheter. Och att vi ska be våra böner med sinnesnärvaro och gudsfruktan.

"Troende! Ha tålamod, var uthålliga och ihärdiga och frukta Allah så att ni kan bli framgångsrika.” [Koranen 3:200]

 

Artiklar

Relaterade inlägg