Investering - med garanterad vinst!

Ett inlägg av Islam.nu -

Investering - med garanterad vinst!

När vi investerar i något - vare sig vi investerar tid, pengar, engagemang eller annat - så hoppas vi alltid på att få något tillbaka. Vill vill ju gå med vinst, inte förlust.

När vi investerar så är det i något vi ser ett värde i - som en utbildning, karriär, träning, affärsmöjlighet och liknande. Reflektera över följande verser från Koranen:

”De som [flitigt] läser Allahs bok och förrättar bönenoch ger åt andra av det som Vi har skänkt dem för deras försörjning - när ingen ser det eller öppet -kan hoppas på en vinst av bestående värde.”  [Koranen 35:29]

Att investera i goda handlingar för Allahs skull - som fastan, bönen, välgörenhet osv.- är den bästa handeln du kan göra. Frågan är om vi sätter ett rätt värde på denna handel? Om vi inser hur bra investering det är att investera i nästa liv?

Att jaga belöningar borde vara en större prioritering i våra liv än att jaga pengar. Hur kan du gå med förlust när du gör handel med Allah - Den vars rikedomar inte har någon gräns? Den som belönar för något så litet som ett stoftkorn av gott. Att göra handel med Allah kräver ingen högskoleexamen. Det kräver ingen stor summa pengar att investera. Det kräver ingen affärsplan. Det kräver endast att du gör vad du kan enligt din förmåga, för Allahs skull, i enlighet med profetens ﷺ sunnah.

Vi befinner oss nu i månaden Ramadan, månaden då belöningen för goda handlingar mångdubblas. Månaden då paradisets portar öppnas och helvetets stängs. Månaden då Allah förlåter sina tjänare som fastar och står i bön alla deras tidigare synder. Koranens månad och välgörenhetens månad. Månaden då muslimer med glädje lämnar dåliga vanor och synder för att vända tillbaka till Allah i ånger.

Bröder och systrar!  Missa inte denna otroliga gåva och möjlighet att komma in i bättre vanor och göra mer handel med Allah genom att lämna det Han förbjudit och skynda till att göra gott! Allah säger:

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga - de som ger åt andra såväl i goda tider som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Allah älskar dem som gör det goda och det rätta.”  [Koranen 3:133-134]

Bröder och systrar i islam!  Ramadan är månaden då profeten ﷺ som alltid var generös, var som mest generös. En av de gudfruktigas egenskaper är att vara generös och ge till andra av sina ägodelar, i goda tider men även i svåra tider. Profeten ﷺ sade:

Allmosa har aldrig minskat en tjänares pengar.”  [at-Tirmidhi nr 2325]

Ramadan är även månaden då många muslimer betalar den obligatoriska allmosan, zakat, som är en av islams pelare. Allah säger:

Förrätta bönen och betala den förpliktade allmosan [zakat] ...”  [Koranen 2:43]

En av de sakerna zakat, men även frivillig välgörenhet, kan betalas till är kampen för islam och muslimerna. Allah säger:

"Allmosorna [zakat] är avsedda enbart för de fattiga och de behövande och för dem som har hand om insamlandet av den och för att vinna hjärtan (för tron) och för att friköpa människor ur fångenskap och slaveri och för att lätta de skuldtyngdas bördor och för kampen för Allahs sak och för vandringsmannen. Detta har Allah föreskrivit, Allah är allvetande, vis."  [Koranen 9:60]

Enligt många lärda hör kallet till och försvaret av islam till vår tids bästa former av kamp för Allahs sak.  Felaktig information om islam sprids både bland muslimer och icke-muslimer och muslimska föreningar och moskéer över hela Sverige är i behov av föreläsare och material på svenska som avvisar dessa felaktigheter. Att betala zakat till detta ändamål är därför bland det viktigaste och mest angelägna för oss muslimer här i Sverige, inte bara för vår egen skull utan även för våra barn och kommande generationer.

Bröder och systrar! Tillsammans har vi uppnått mycket gott och tillsammans kan vi fortsätta kalla till Allahs vackra religion, publicera och dela ut information om islam, besöka moskéer över hela Sverige och mycket mer. Men vi måste stötta de som står i fronten för denna kamp och komma ihåg att vi har valt att vara helt fristående och oberoende från någon stats bidrag.

Det innebär att vi, Sveriges muslimer, måste ta detta ansvar gemensamt. Att stötta kallet till Allahs religion med det man kan, är en handel som ger god avkastning! Allah säger:

"TROENDE! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? Att ni tror på Allah och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Allahs sak med er egendom och ert liv; detta är för er det bästa - om ni bara visste!"  [Koranen 61:10–11]

Må Allah underlätta för oss alla att på olika sätt jaga belöningar och göra den bästa form av handel man kan göra - handel med Allah. Året runt, men ännu mer nu i den välsignade månaden Ramadan.

Stöd vår verksamhetoch våra aktiva medarbetare med din Zakat eller Gåva genom att klicka här, där du även kan bli månadsgivare.

- Era bröder och systrar på islam.nu

Artiklar

Relaterade inlägg