Jordbävningar och naturkatastrofer!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Jordbävningar och naturkatastrofer!

Vi ber för våra muslimska bröder och systrar  som drabbats av jordbävningar och naturkatastrofer i Marocko, Libyen och vart det än kan vara – att Allah underlättar för de som överlevt och förlåter de som gått bort.

Bröder och systrar! Låt inte dessa händelser passera som om inget har hänt. Låt det inte bli bara ett inlägg som scrollas förbi. Det är våra syskon som drabbats, så vänd dig till Allah den Nåderike och be för dem och gör det du kan för att stötta och stödja dem!

När vi ser jordbävningar som pulveriserar berg, eller flodvågor som drar med sig allt i dess väg, måste vi påminnas om Allahs styrka och makt! Vi måste påminnas om att döden kan ta oss när som helst, var som helst. Vi måste fråga oss i vilket tillstånd vi skulle dö, om det var oss dödsängeln kom till!

Dessa händelser ska ses som varningar, så att vi vänder tillbaka till Allah i ånger och vänder oss till Honom i bön och ödmjukhet. Vi måste påminnas om meningen med livet och att vi måste förbereda oss för det som kommer efter döden. Allah säger:

Allah förändrar inte människornas tillstånd, förrän de ändrar sig själva; och om det är Allahs vilja att ett folk drabbas av olyckor kan ingen avvärja det och ingen utom Allah kan hjälpa dem.”  [Koranen 13:11]

Följeslagaren Ali ibn Abi Talib (radhiya Allahu 'anhu) sade:

”Ingen prövning har drabbat någon förutom på grund av synder, och de har inte tagits bort förutom genom att vända sig till Allah i ånger.”

När vi ser dessa katastrofer måste vi påminna oss om tron på ödet, det förutbestämda. Allah säger:

Det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Allah vet, men ni vet inte.” [2:216]

Profeten ﷺ sade:

Den troendes tillstånd är alltid gott – och det gäller bara den troende. När han får något gott så är han tacksam, vilket är gott för honom. När han drabbas av något ont så har han tålamod, vilket också är gott för honom.” [Muslim]

Vi måste alltså påminna oss om att ha tålamod när svårigheter drabbar oss, och att vi måste vara nöjda med det Allah har förutbestämt. Att härda i svåra tider kan vara en källa till enorm belöning. Allah säger:

Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete]. Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap - de som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända" - [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.” [Koranen 2:155–157]

Att härda i svåra tider är inte lätt, men vi måste kämpa och påminna oss om att livet är ett test, och att Allah belönar de tålmodiga. Utöver tålamod uppmanas vi att söka hjälp via bönen. Allah säger:

"Sök [Allahs] hjälp med tålamod och genom bönen! Den är förvisso svår utom för de ödmjuka; de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom.” [Koranen 2:45-46]

Vi tillhör vår Skapare, Allah, och vi skall en dag återvända till Honom. Vi bör därför se till att vi möter svårigheter och motgångar som ändå är skrivna för oss på bästa sätt - så att vi belönas för dem. Vissa från de tidigare generationerna sade när de drabbades av prövningar:

Sötman i belöningen – fick oss att glömma smärtan i prövningen.

Följeslagaren Umar ibn al-Khattab (radhiya Allahu 'anhu) rapporteras ha sagt:

Jag bryr mig inte i vilket tillstånd jag vaknar; det jag gillar eller ogillar. För jag vet inte om det goda finns i det jag gillar eller ogillar.”

Profeten ﷺ sade:

Enorm belöning kommer med enorm prövning - och om Allah älskar ett folk så prövar Han dem. Så den som är nöjd med prövningen får Allahs välbehag och den som är missnöjd kommer få Allahs missnöje.” [al-Tirmidhi]

Vi ber Allah vår Skapare och Herre att underlätta för oss och för alla muslimer. Vi ber Allah att skona oss alla i detta och nästa liv. Må Allah underlätta för våra drabbade syskon över hela världen och må Allah förlåta de som gått bort.

Rent konkret får vi inte glömma att be för våra bröder och systrar, samt skicka hjälp och stöd till de pålitliga hjälporganisationer som är på plats i drabbade länder.

Må Allah göra oss tålmodiga med livets prövningar. Allah säger:

Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Allah! Så att ni må bli framgångsrika.”
[Koranen 3:200]

Artiklar

Relaterade inlägg