Koranen - ett ljus, nåd och vägledning!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Koranen - ett ljus, nåd och vägledning!

Bröder och systrar! Den största gåva en person kan få är vägledning. Vägledning att kunna se sanningen och sträva efter att följa den samt vägledning att se falskheten och därmed kämpa för att hålla sig borta från den.

Att bli vägledd till islam och Koranen är den bästa vägledningen en person kan få. Allah säger: 

”MÄNNISKOR! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och en läkedom mot det onda som finns i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror. Säg: "Gläds över dessa Guds gåvor och över Hans barmhärtighet, som är förmer än de rikedomar ni kan samla!"  [Koranen 10:57-58]

Koranen uppmanar alla människor att ta del av denna mäktiga Bok och att hämta vägledning från den. Den innehåller uppmaningar, förmaningar, vägledning och varningar för det som är skadligt för oss. Denna gåva – Koranen – är något som ska glädja oss, något vi bör tacka vår Skapare för, och den är mer värd än alla rikedomar vi skulle kunna samla på oss!

Kunskap och vägledning är ett ljus som hjälper oss att se klart. Allah säger: 

”ÄR DÅ den som var andligen död och som Vi väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna, att likställa med den som omges av djupt mörker varifrån han inte kan komma ut? Nej, men han, liksom andra som förnekar sanningen, har fått sina onda handlingar framställda i ett fördelaktigt ljus och kommer därför, som de, inte ut ur mörkret.”  [Koranen 6:122] 

Den som får kunskapens, trons och vägledningens ljus, ser den raka vägen som leder till gott klart och tydligt - han ser det mörker som finns omkring honom klart och tydligt, så han undviker det. De som däremot inte har detta ljus ser inte att det de sysslar med och den väg de valt är skadlig för dem. 

Koranen är Allahs raka väg. Den som håller fast vid den når framgång. Den som vänder sig från den kommer att gå under. Vår Skapare sände ned den som en nåd och barmhärtighet till hela mänskligheten och Han befallde oss att agera i enlighet med den och hålla fast vid den. Allah säger: 

”DENNA Koran leder människan till den rätta, den raka vägen och ger dem som tror och lever rättskaffens det glada budskapet att en riklig belöning väntar dem; och [den varnar] för det plågsamma straff som Vi har i beredskap för dem som avvisar tron på livet efter döden.”  [Koranen 17:9–10] 

Och Allah säger: 

”MED KORANEN uppenbarar Vi det som är läkedom och nåd för de troende, men för syndarnas del [påskyndar det] bara deras marsch mot undergången. [Koranen 17:82] 

Koranen är Allahs Bok och Allahs Tal vilket är det bästa och mest sanna talet. Han sände ned den till profeten Muhammed ﷺ via ängeln Djibril (Gabriel). Muhammed ﷺ lärde den till sina följeslagare som tecknade ned den och memorerade den. Sedan dess har denna ädla Bok förts vidare från generation till generation till dess att den fyllde hela jorden. Det är en Bok som än idag memoreras av unga och gamla, män och kvinnor, arabisk-talande och de som inte talar arabiska som modersmål. Allah säger:

”DETTA ÄR en helig Skrift som Vi har uppenbarat för dig, för att du skall leda människorna ut ur mörkret till ljuset enligt deras Herres vilja, till den väg som för till den Allsmäktige som allt lov och pris tillhör.” [Koranen 14:1]

Ärade bröder och systrar: Att vända sig bort från denna Bok är mycket allvarligt och leder till ett eländigt liv. Allah säger: 

”Men om ni nås av Min vägledning - och ni kommer att nås av den - skall den som följer Min vägledning inte gå vilse och han skall besparas lidande i det kommande livet. Men den som vänder ryggen åt Mig och Mina budskap skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind." Och han skall säga: "Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind i denna församling? På jorden var jag seende." Gud skall svara: "Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap [på jorden, skyndade dig att] glömma dem, är du [nu blind och] överlämnad åt glömskan.”  [Koranen 20:123–126] 

Vi muslimer måste rannsaka oss gällande denna gåva, nåd och välsignelse vi fått: Koranen. Vad gör vi för att lära oss om den? Reflekterar vi över dess innehåll? Agerar vi i enlighet med vad som finns däri? Allah säger: 

”OCH Sändebudet har sagt: "Herre! Mitt folk har lämnat Koranen och ser på denna Koran som något som kan läggas åt sidan."  [Koranen 25:30] 

Att lämna och vända sig bort från Koranen är mycket allvarligt. Att lämna Koranen kan göras på olik sätt:

1.    Att inte läsa den

2.    Att inte reflektera över dess verser och budskap

3.    Att inte agera i enlighet med dess innehåll 

Allt detta faller in under att lämna Koranen.

Bröder och systrar i islam! Om vi vill ge seger åt Allahs religion, till profetens ﷺ sunnah eller denna ädla Koran, så måste vi börja med att skaffa oss kunskap om Allahs religion, profetens sunnah ﷺ och denna ädla Koran. Vi måste återvända till att läsa den mer, memorera den, reflektera över den och agera i enlighet med det som finns däri! 

Vi måste skaffa oss kunskap om Koranen och betydelsen av dess verser så att vi kan visa för andra hur vacker denna Bok är, vilka fantastiska budskap den kommer med och vilka mirakel som finns däri! 

Kom ihåg att du är en representant för islam och att människor dömer dig i enlighet med vad du gör och hur du uppför dig, inte bara vad du säger. Kom ihåg att profetens ﷺ beteende var Koranen! Det vill säga att han ﷺ implementerade det som finns i Koranen i sitt uppförande och beteende, och att hans ﷺ beteende var det allra bästa! 

Vi har alla en uppgift att få människor runt omkring oss intresserade av denna Bok, men då måste vi först se till att vara bra ambassadörer för den. Må Allah vägleda oss till det Han älskar och är nöjd med. Amin!

Artiklar

Relaterade inlägg