Koranen – Ett ljus och en nåd! (Del 3 av 3)

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Koranen – Ett ljus och en nåd! (Del 3 av 3)

Koranen vägleder oss människor till lycka i detta liv och nästa, en evig lycka. Låt oss därför ta denna Koran till vår vägvisare i livets alla angelägenheter. Utöver att kalla till de bästa grundvärderingarna och uppförandet klargör Koranen det stora målet med livet. Ett övergripande mål som alla våra delmål i livet bör falla in under. Vi muslimer skall absolut vara i framkant vad gäller all kunskap och forskning som gynnar oss. En muslim skall absolut kämpa med sin personliga utveckling och välbefinnande. En muslim skall vara stark och vältränad, målmedveten och fokuserad, ta hand om sig själv, sina nära och medmänniskor, samt allt annat islam kallar oss till. Men det finns ett övergripande mål, som allt detta måste fall in under, och det är att vi fäster våra hjärtan vid Skaparen och mötet med Honom. Att vi riktar vår dyrkan endast till Honom, uppriktigt, i enlighet med profetens ﷺ sunnah. Allah säger:

SÄG: "Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro - han som vägrade avgudarna sin dyrkan." Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste muslimen.” [Koranen 6:161–163]

Och Allah säger:

”Jag har skapat djinner och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.”  [Koranen 51:56]

Vi dyrkar Allah genom olika dyrkanshandlingar som för oss närmare Allah. Vi dyrkar Honom med vårt hjärta, tal och handlingar. Även saker vi gör i vår vardag, som att sträva efter vår försörjning, att träna, utbildning och allt annat blir en dyrkanshandling när det görs för Allahs skull. Vi sätter ingen vid Allahs sida och vi underkastar oss Hans vilja.

Att dyrka endast Allah och inte sätta någon vid Hans sida kallas monoteism ellertawhid.  Koranen kallar till och förklarar denna monoteism och dess motsats. Den informerar oss om Allahs namn och egenskaper, den beordrar med att endast dyrka Allah och förbjuder månggudadyrkan. Den beordrar oss med att lyda Allah och Hans sändebud och förklarar vad Allah har förberett för belöningar, njutningar och seger för de som endast dyrkar Honom och följer Hans sändebud, samt vilket straff som väntar de som sätter sig upp mot Honom och Hans sändebud. Hela Koranen kretsar kring tawhid och varje sändebud kallade sitt folk till denna tawhid. Allah säger:

"Vi har sannerligen sänt till varje samfund ett sändebud [som förkunnade:] dyrka Allah och håll er borta från dem falska gudarna."  [Koranen 16:36]

Och Allah säger:

"Och vi har inte sänt något sändebud innan dig förutom att vi uppenbarade för honom att ingen har rätt att dyrkas förutom Jag så dyrka Mig."  [Koranen 21:25]

Och varje profet sade till sitt folk:

"Mitt folk! Dyrka Allah ni har ingen vid Hans sida som skall dyrkas."  [Koranen 7:59]

Monoteism är grunden som islam bygger på. Att lägga vikt vid att studera detta ämne är alltså att lägga vikt vid grunden. Om vi inte har en stabil grund att stå på, kommer vi inte kunna vara stadiga i vår religion. Grunden till att vara stadig i religionen är att vi har kunskap om och praktiserar denna monoteism, att hjärtat är fyllt med den. Allah säger:

”De som säger: "Allah är vår Herre" och som [stadigt] följer den raka vägen, till dem stiger änglarna ned [i dödsögonblicket] med hälsningen: "Ni skall inte känna någon fruktan och ingen sorg skall tynga er! Tag emot det glada budskapet att paradiset som ni har blivit lovade [väntar er].”  [Koranen 41:30]

Dessa, som stadigt följer Allahs raka väg, säger att Allah endast är deras Herre. De frigör sig från att dyrka andra och är stadiga i sin monoteism. De blandar inte sin monoteism med avgudadyrkan och de lyder Allah i det Han beordrar. Det har rapporterats från följeslagarna att de sa om dessa som nämns i versen; de som inte sätter någon vid sidan av Allah.  

Att vi muslimer enas kring att endast dyrka Allah, och följa Hans profets sunnah ﷺ, är en orsak till framgång. Att inte göra det är en orsak till undergång. Allah säger:

"Allah har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden - liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem - och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet [på villkor att] de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida."  [Koranen 24:55]

Vad är villkoret för att vi muslimer ska få allt det goda som nämndes i denna vers? Jo; ”att de ägnar Mig sin dyrkan och inte sätter något vid Min sida." Genom att ha en korrekt troslära och genom att göra rättfärdiga handlingar som att utföra bönen, ge allmosa och alla former av lydnad till Allah får vi räddning och framgång. När vi lämnar dessa saker drabbas vi av olyckor och straff.

Bröder och systrar i islam! Vi måste sträva efter att vara stadiga i vår religion, på Allahs raka väg som Han befallt oss att färdas på. Det innebär att vi måste lära oss om och praktisera detta mycket viktiga ämne som hela Koranen kretsar kring. Vi påminns om detta varje dag i bönen när vi läser al-fatihah, bland annat då vi säger:”All lovpris tillkommer Allah, världarnas Herre.” Herren är Skaparen, Ägaren och Den som styr. Han skapade himlarna och jorden, kontrollerar dem och äger det som finns däri. Inte en atom rör sig utan Hans vilja. Han är Den som ger och tar, vägleder och vilseleder. Han skapade oss för att vi ska dyrka Honom och Han vägleder sina tjänare ut ur mörkret till ljuset. Denna vers bekräftar Allahs Herravälde över allt som Allah skapat. Detta kallas monoteism i Herraväldet.

Vi läser även:”Den Nåderike, den Benådande, Domedagens ägare.”  Två av Allahs namn är ”ar-Rahmân” och ”ar-Rahîm”. Det är viktigt att vi lär oss om Allahs namn och egenskaper och hur vi ska tro på dessa på ett korrekt sätt. Detta kallas monoteism i Allahs namn och egenskaper.

När vi läser ”Domedagens ägare”  påminns vi dessutom att vi ska stå inför Honom på Domedagen och att den som möter Allah med monoteism kommer stiga in i paradiset. Medan den som möter Allah och dog i ett tillstånd där de dyrkade andra än Allah, kommer stiga in i elden.

Sedan läser vi: ”Endast Dig dyrkar vi och endast Dig ber vi om hjälp.” Här blir vi påminda om Allahs ensamrätt att dyrkas. Vi ber också om vägledning till och hjälp att följa Allahs raka väg när vi säger: ”Vägled oss till den raka vägen.” Profeternas väg, de gudfruktigas väg, monoteisternas väg. Vägen som leder till paradiset. Allah säger:

"Detta är Min väg, en rak väg; följ den och följ inte andra vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!" Detta är vad Han befaller er; kanske fruktar ni Honom.”  [Koranen 6:153]

Må Allah vägleda oss till Hans raka väg samt fylla våra hjärtan med monoteism och uppriktighet i våra dyrkanshandlingar. Må Allah ena oss alla på en korrekt troslära och profetens ﷺ sunnah, samt låta denna ädla Koran bli en del av vår vardag. Amin.

Bröder och systrar! Låt oss ta en stund att reflektera över följande verser från Koranen:

”DU HAR inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allah skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda]. Den som [på Räkenskapens dag] för med sig en god handling skall belönas tiofalt, men den som för med sig en dålig handling skall bara straffas med vad som motsvarar denna handling och ingen orätt skall tillfogas dem. SÄG: "Min Herre har lett mig till en rak väg, till den sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro - han som vägrade avgudarna sin dyrkan."  Säg: "Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta har jag kallats och jag är den förste muslimen."
Säg: "Skulle jag söka en annan Herre än Gud, Han som är Herre över allt som är?" Det [onda] som en människa har gjort skall läggas henne ensam till last; och på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda. Ni skall en Dag vända tillbaka till er Herre, och Han skall upplysa er om allt det som ni var oense om. Det är Han som har låtit er ta jorden i besittning och som har höjt några av er några steg över de andra för att pröva er genom det som Han har skänkt er. Din Herre är snar att straffa - men Han är helt visst [också] ständigt förlåtande, barmhärtig.”
  [Koranen 6:159–165]

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg