Livet är ett test!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Livet är ett test!

Bröder och systrar i islam! Det här livet är ett test, en prövning och vi kommer att sättas på prov. Det är ett löfte vi fått. Allah säger:

”Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem av er som i sitt handlande är den bäste. Han är den Mäktige, Den som ständigt förlåter.”
[Koranen 67:2]

Allah skapade oss på denna jord för att kämpa och sträva, sedan kommer vi att lämna denna jord och få vår lön i nästa liv. Han beordrade oss och förbjöd oss, och testade oss med lustar som drar oss och går emot det Han beordrat. Så den som lyder Hans befallningar och gör bäst handlingar – handlingar som är för Allahs skull och stämmer överens med profetens (ﷺ) sunnah – kommer att få den bästa belöningen i detta och nästa liv. Den som däremot följer sitt egos lustar och vänder sig bort från Allah, kommer att få det värsta straffet.

Att härda i svåra tider kan vara en källa till enorm belöning. Allah säger:

”Vi skall helt visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv och frukten [av ert arbete].
Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap - de som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända" - [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.”

[Koranen 2:155–157]

Begrunda dessa verser kära bröder och systrar i islam! Allah lovar att pröva oss med något av dessa saker:
•    Fruktan
•    Förlust av egendom
•    Förlust av liv
•    Förlust av frukten av vårt arbete

Allah informerar att det är ett måste att vi prövas med svårigheter för att skilja mellan den sanningsenlige och lögnaren, mellan den tålmodige och den otålige. Prövningar är inte till för att knäcka den troende eller försvaga hennes tro, utan för att skilja mellan de som gör gott och de som gör ont. Allah kommer därför att sätta den troende på prov med något av dessa saker som nämns, inte med allt. Om Allah skulle pröva oss med komplett fruktan eller komplett hunger så skulle vi gå under.

Dessa prövningar måste äga rum, för Allah har informerat att de kommer äga rum. Och när de äger rum delas människor upp i två grupper: De tålmodiga och de otåliga.

Den otålige kommer drabbas av dubbla prövningar. För det första kommer han att drabbas av det han drabbas av, sedan kommer han även gå miste om den belöningen han kunde fått om han hade haft tålamod med det Allah föreskrivit. Detta är den värsta förlusten.

Den tålmodige reagerar inte med ilska under svåra tider. Den tålmodige håller tillbaka sitt dåliga tal och handlingar för Allahs skull och hoppas på belöning från Allah. Den tålmodige vet att den belöning han får för att ha tålamod är större än prövningen han går igenom. För den tålmodige som är på detta sätt blir prövningen en välsignelse, eftersom den leder till så mycket gott för honom. Därför sade Allah:

”Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap.”

Det glada budskapet är att belöningen för deras tålamod inte har någon gräns! Tänk vilket glatt budskap! Sedan beskrev Allah dessa tålmodiga då Han sade:

- de som när de drabbas av olycka och motgång säger: "Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända" - [förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.”

De vet att de tillhör Allah! De vet att det de prövas med också tillhör Allah! Vare sig det är deras pengar, egendom, familj eller annat. Allt hör till Allah och Han gör med det vad Han vill. De tålmodiga vet att prövningen kommer från Allah, den Allvise Konungen som är mer Barmhärtig mot Sina tjänare än tjänaren är mot sig själv. Så de är nöjda med Allah och tackar Allah för det som de vet är gott för dem, även om det inte känns så just då.

"Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända."

Vi tillhör Allah, och vi kommer att återvända till Honom på Domedagen där var och en kommer att dömas för sina handlingar. Om vi har tålamod och ser fram emot belöningen så kommer vi att finna den hos vår Herre.
Om vi inte har tålamod och istället fylls av ilska över det som drabbar oss så kommer vår belöning gå förlorad och vi kommer endast att få vrede tillbaka.  

Vissa från de tidigare generationerna sade när de drabbades av prövningar:

”Sötman i belöningen – fick oss att glömma smärtan i prövningen.”

Att vi vet att vi tillhör Allah och att vi kommer återvända till Honom är en av de största orsakerna till att få mer tålamod. Vi måste ständigt påminna oss själva om detta! Allah sade sedan:

[förkunna för dem] att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin nåd; det är de som är rätt vägledda.”

Dessa är rätt vägledda. De har kunskap om att de hör till Allah och kommer återvända till Honom och de agerade på den kunskapen genom att ha tålamod i svåra tider för Allahs skull. Hur stor är inte skillnaden mellan dessa två grupper; de tålmodiga och de otåliga!

Reflektera till sist över följande vers från Koranen, ärade bröder och systrar:

”Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Allah! Så att ni må bli framgångsrika.” [Koranen 3:200]

Må Allah låta oss tillhöra de tålmodiga och må Allah skona oss och underlätta för oss alla!

 

Artiklar

Relaterade inlägg