Mörkläggning och korruption

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Mörkläggning och korruption

Vi lever i en tid som kan kännas hopplös. Korruption breder ut sig över världen. Censuren och en tystnadskultur har nått institutioner och yrken vi tidigare brukade sätta vår tillit till. Lobbyister påverkar och infiltrerar regeringar och statsmakter för att få igenom sina viljor. Det är lätt för den vanliga människan att känna sig hjälplös, ja rentav hopplös.

Vi bör påminna oss om de tidigare profeterna och sändebuden som många gånger kom till ett folk som inte ville lyssna till sanningens budskap. Folk som hittade på lögner om dem, svartmålade dem, förföljde dem och mörkade sanningens budskap. Men de hade tålamod med dessa prövningar och satte sin lit till Allah att Han skulle skydda dem mot onda planer och konspirationer. Allah säger om profeten Noa:

”BERÄTTA för dem om Noa, som sade till sitt folk: "Om ni, mitt folk, inte kan tåla att jag vistas bland er och förkunnar Guds budskap, skall ni veta att jag sätter min lit till Gud. Besluta nu i samråd vilka åtgärder ni vill vidta mot mig och ropa på dem som ni tror vara Guds medhjälpare. Hys inga betänkligheter - nej, sätt er plan i verket utan att ge mig uppskov!”
Men om ni vänder ryggen åt mina varningar, tänk då på att jag inte begär någon lön av er; jag väntar ingen lön från någon annan än Gud, och jag har blivit befalld att vara en av dem som underkastar sig Hans vilja."
Men de beskyllde honom för lögn. Och så räddade Vi honom och dem som följde honom i arken och lät dem ta jorden i besittning efter dem som påstod att Våra budskap var lögn och som Vi lät drunkna [i vattenmassorna]. Se där hur slutet blev för dem som varnades [förgäves]!”
  [Koranen 10:71–73]

Profeterna och de troende innan oss satte sin lit till Allah. Det hör nämligen till tron att förlita sig på Allah, vår Skapare. De troende vet att Allah är tillräcklig för dem, att Han underlättar allt gott och att Han är den Allsmäktige som är kapabel till allt. De sätter sin tillit till Honom samtidigt som de strävar efter att uppnå det som gynnar dem och skydda sig från det som skadar dem. Och varför skulle vi inte förlita oss på vår Skapare som gett oss allt gott, underlättat svårigheter och prövningar samt väglett oss till Hans raka väg!?

I Koranen finner vi att sändebuden sade:

”Hur skulle vi kunna annat än sätta vår lit till Gud, när det är Han som har visat oss vägen? Helt visst skall vi tåligt uthärda det onda ni har i sinnet mot oss; ja, alla som söker ett mäktigt stöd skall sätta sin lit till Gud!"  [Koranen 14:12]

De hade tålamod med dessa prövningar och satte sin lit till Allah att Han skulle skydda dem. På detta vis ska en troende vara! Stark i sin tillit till Allah samtidigt som han stävar och kämpar för att uppnå det som gynnar honom!

Troende bröder och systrar!  Vet att du är på sanningen och vägledd! Vet att Allah, din Skapare och Herre, tagit på sig att hjälpa och ta hand om de troende! Allah säger:

”Vi har påtagit Oss att ge de troende hjälp.”  [Koranen 30:47]

Allt detta bör få oss att förlita oss ännu mer på Allah. Vi bör fortsätta att ihärdigt praktisera sanningen, lära oss sanningen och sprida sanningen. Även om vi skulle få utstå prövningar från människor som motarbetar den! Även om det finns människor som vill vilseleda oss i det världsliga och i vår religion.

Att förlita sig på Allah är nyckeln till allt gott! Må Allah stärka vår tro, skänka oss kunskap om Honom och Hans religion, samt göra att vi förlitar oss på Honom i alla angelägenheter. Amin!

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg