Muslimernas kärlek till profeten Muhammed ﷺ

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Muslimernas kärlek till profeten Muhammed ﷺ

Koranen är den källa vi muslimer  hämtar vägledning från i livets alla aspekter. Den lär oss om vår Skapare och Herre, meningen med livet, hur vi ska förhålla oss till livets svårigheter och olyckor vi drabbas av, att vi ska vara tålmodiga, sanningsenliga, ha en bra karaktär, sträva efter att rannsaka oss, utveckla oss samt mycket mer.

Profeten Muhammed ﷺ är den som fick denna ädla Koran uppenbarad för sig och han visade oss hur vi ska förstå och implementera den. Profeten ﷺ har en ställning i muslimernas hjärtan som kanske inte är så lätt för andra att förstå. Vi muslimer älskar profeten Muhammed ﷺ och följer hans exempel och det som kallas hans sunnah. Vi älskar profeten ﷺ för att Allah älskar honom, har upphöjt honom, och valde honom till det sista sändebudet för hela mänskligheten att enas kring och följa. Vi älskar honom ﷺ för den kärlek han visat oss, för att han brydde sig mycket om oss alla, hans ummah (samfund). Vi älskar profeten ﷺ för alla de uppoffringar han gjorde under sitt liv för att föra vidare detta budskap till oss.

Vi älskar profeten ﷺ för hur han stod upp mot förtryck, kämpade för rättvisa, gav alla dess rättigheter, tog hand om de svaga och föräldralösa. Vi älskar profeten ﷺ för att han visade oss att den bästa av oss är den som är bäst mot sin fru och familj. Vi älskar profeten ﷺ för han lärde oss att man ska vara mjuk och mild i alla angelägenheter, få andra att känna sig värdefulla och att det inte finns någon skillnad mellan människor på grund av hudfärg. Vi älskar profeten ﷺ, han var den största man som gått på denna jord.

Profeten ﷺ är vår förebild, vår profet, den vars exempel och karaktär vi strävar efter att följa. Allah säger i Koranen:

”I GUDS Sändebud har ni ett gott föredöme för alla som [med bävan och hopp] ser fram mot mötet med Gud och den Yttersta dagen och som ständigt minns Gud.”  [Koranen 33:21]

Vi muslimer strävar efter att följa hans ﷺ goda exempel i livets alla angelägenheter. I vår dyrkan till vår Skapare och Herre genom att endast dyrka Allah i enlighet med hans ﷺ sunnah. I relationer med våra medmänniskor där han ﷺ har lärt oss att vara goda mot våra grannar, respektfulla mot de äldre, sanningsenliga, uppriktiga, ödmjuka, artiga, överseende osv.

Genom att följa profeten ﷺ i alla angelägenheter strävar vi muslimer efter att vår Skapare ska vara nöjd med oss och älska oss vilket i sin tur leder till lycka och framgång i detta liv och på Domedagen. Allah säger.

”Säg Muhammad: "Om ni älskar Gud, följ mig och Gud skall älska er och förlåta er era synder. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig."  [Koranen 3:31]

Ett tecken på att vi älskar vår Skapare är alltså att följa profeten Muhammed ﷺ. Allah varnar oss även från att vika av ifrån hans vägledning och befallningar. Allah säger:

”De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå hårda prövningar i denna värld och ett plågsamt straff väntar dem [i nästa liv].”  [Koranen 24:63]

Vår kärlek till denna profet ﷺ som kom med vägledning som gynnar alla människor på alla platser i alla tider fram till Domedagen är större och djupare än ord kan beskriva. Våra band till profeten ﷺ sträcker sig utöver de band vi har med andra människor vi älskar. När någon helt utan logik och reson försöker förnedra den vi älskar och följer så gör det ont i hjärtat. Och när hjärtat gör ont kan det leda till en massa andra känslor och reaktioner. Muslimer världen över ställer sig väldigt frågande till hur någon så ihärdigt kan kämpa för att förnedra och såra andra människor och deras tro.

Vi muslimer måste mer än någonsin studera och lära oss mer om vår profet ﷺ och hans sunnah. För att kunna ge seger till och försvara den så måste vi först och främst lära oss om den och praktisera den. Vi måste vända oss åter till Allah i ånger och dyrkan, göra mycket du’a och enas kring vår älskade profets ﷺ sunnah. Vi är ett samfund och Allah är vår Herre. Allah säger:

”Detta ert samfund är i sanning ett samfund och Jag är [allas] er Herre. Frukta därför Mig!”  [Koranen 23:52]

Frukta Allah gör vi genom att följa det Allah beordrat oss med och hålla oss borta från det Han förbjudit från. Kom ihåg – ärade bröder och systrar i islam! – att vi inte skadas av de som gått vilse så länge vi själva är vägledda! Så kämpa ditt yttersta med att studera och praktisera din religion, var stolt över den och minns att du har miljontals bröder och systrar över hela världen med dig på din färd!

Den som sätter sig mot profeten ﷺ och är full med hat mot honom är den sanna förloraren. Han kommer utestängas från allt gott, hans gärningar kommer gå förlorade och han kommer inte nämnas med gott! Vad gäller vår älskade profet ﷺ så är han så fulländad en människa kan vara, hans namn är upphöjt och han har nobla följare och hjälpare ända fram till Domedagen. Allah säger i Koranen:

”Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].”  [Koranen 108:3]

Må Allah vägleda oss till hans raka väg och hålla oss stadiga på den! Må Allah upphöja, ära och hylla profeten Muhammed, hans familj och ätt. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg