10 prisvärda egenskaper som Koranen kallar oss till

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

10 prisvärda egenskaper som Koranen kallar oss till

Koranen kallar till det bästa uppförandet och grundvärderingar som är för individens och samhällets bästa.

Dessa värderingar är tillämpbara i alla tider, på alla platser och för alla folkslag. Islam uppmanar oss att utveckla och förstärka våra goda karaktärsdrag och att jobba med de brister vi har. Denna personliga utveckling är en stor del av vår religion. Nedan följer några exempel på verser från Koranen som syftar till att vägleda människan och förse henne med en prisvärd karaktär. 

1.    Ärlighet och sanningsenlighet. Ett av de viktigaste karaktärsdragen hos en muslim är att alltid vara sanningsenlig - att hålla sig till sanning i tal och handling, samt alltid acceptera sanningen.

Allah säger: 

”TROENDE! Frukta Gud i ert tal och i era handlingar och håll samman med dem som älskar sanningen!”  [Koranen 9:119] 

Det är viktigt att komma ihåg att sanningen leder till det goda - som i sin tur leder till paradiset, och på Domedagen kommer de som höll sig till sanningen se frukterna av deras handlingar. Allah säger: 

”PÅ DOMENS dag skall Gud säga: "Denna dag skall de sanningsenliga skörda frukterna av sin kärlek till sanningen. På dem väntar lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid." Gud är nöjd med dem och de är nöjda där de njuter Hans gåvor. Detta är den stora, den lysande segern.”  [Koranen 5:119] 

Vi muslimer måste påminna oss om vikten av att alltid hålla sig till sanningen, i stort som litet, och att lögn och falskhet inte hör hemma i en muslims liv. Allah säger: 

”Gud vägleder inte sådana som förslösar sin själ genom ständiga lögner."  [Koranen 40:28] 

2.    Pålitlighet. En muslim skall alltid vara pålitlig och känd för att hålla sina löften. Ett av profetens ﷺ smeknamn var ’den pålitlige’. Det är viktigt att vi muslimer gör oss kända för detta karaktärsdrag. Se till att vara den som kommer i tid, fullgör dina plikter på bästa sätt vare sig det handlar om jobb, skola eller privatlivet, och håll det du lovar. Allah säger: 

”Troende! Försök inte föra Gud och Sändebudet bakom ljuset och svik inte med vett och vilja de förtroenden som ni får ta emot.”  [Koranen 8:27] 

3.    Ödmjukhet. En muslim är alltid ödmjuk, lång bort från högmodets nedlåtande uppsyn. En muslim behandlar andra ödmjukt och följer den profetiska uppmaningen att vara mild i alla angelägenheter. Han tilltalar folk på bästa sätt, är vänlig och beter sig mot människor på bästa sätt. Allah säger: 

”Och bred ödmjukt din [ömhets] vinge över dina troende anhängare; men säg, om någon vägrar att följa dig: "Jag är inte ansvarig för vad ni gör."  [Koranen 26:215–216] 

Profeten ﷺ hade den bästa karaktären och uppförandet. Allah säger om profeten ﷺ: 

”I Sin barmhärtighet lät Gud dig visa dem mildhet; om du hade varit sträng och hård och tillslutit ditt hjärta för dem, skulle de helt säkert ha dragit sig ifrån dig. Glöm därför nu deras fel och be Gud förlåta dem. Inhämta deras råd i de angelägenheter [som är av vikt] och när du väl har fattat ditt beslut, sätt då din lit till Gud; Gud älskar dem som sätter sin lit till Honom.”  [Koranen 3:159] 

Och Han säger om profeten ﷺ: 

”Ditt liv och ditt handlande är ett lysande exempel.”  [Koranen 68:4] 

Högmod är djävulens egenskap och en muslim skall aldrig se ner på en annan människa eller bete sig högmodigt. Att se ner på andra människor och att inte acceptera sanningen är definitionen av högmod. 

4.    Överseende. Att vara överseende och förlåtande mot andra är en egenskap som Koranen uppmanar oss till. Även om någon gjort ett fel och kanske berövat dig på din rättighet. Islam kallar oss till enighet och god samlevnad med varandra. Att kunna överse och förlåta varandra leder till kärlek och enighet. Vi vill att Allah skall förlåta oss, då måste vi vara beredda att förlåta andra och överse vissa saker. Allah säger: 

”Men förlåt dem och glöm vad de gjort. Gud älskar dem som gör gott mot andra.”  [Koranen 5:13] 

Och Han säger: 

”Svaret på ett ont är ett motsvarande ont; men den som förlåter och söker försoning [med sin fiende] skall få sin lön av Gud; Han är inte vän till dem som begår övergrepp.”  [Koranen 42:40] 

5.    Godhet mot ens föräldrar. Koranen uppmanar till godhet mot föräldrarna och att behandla dem på bästa sätt, och varnar för att behandla föräldrarna dåligt. Titta på följande mycket vackra verser från Koranen kring detta ämne: 

”Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och Han har anbefallt er att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig nu i Din nåd över dem!"  [Koranen 17:23-24] 

6.    Tålamod. Att kämpa med vardagen och sin personliga utveckling är en utmaning. Vi tappar ibland humöret, vi kan bli irriterade, arga, säga något vi inte borde sagt, göra något vi vet att vi inte borde osv. I alla dessa situationer - och i allt i livet - är vi i behov av denna mycket viktiga och grundläggande egenskap: Tålamod.

Vi behöver tålamod i att följa religionens påbud, tålamod i att motstå frestelser, samt tålamod med livets prövningar och olyckor. Att påminna sig om att vara tålmodig, att sträva och kämpa efter att få mer tålamod, kommer med Allahs hjälp att göra dig tålmodig. Allah säger om tålamod: 

”Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.”  [Koranen 3:200] 

7.    Tacksamhet. En muslim skall alltid var tacksam, prisa och tacka Allah mycket och i alla lägen. Vi har många gåvor att vara tacksamma för som vi alltför ofta tar för givet. Även när vi går igenom svårigheter måste vi vara tacksamma och sätta saker i rätt perspektiv. Det finns många som har det mycket värre, din prövning du går igenom kommer någon gång ta slut, och om du har tålamod med det du går igenom belönas du för det! Så kom ihåg att alltid vara tacksam! Och ju mer du tackar, desto mer får du av Allahs nåd och godhet. Allah säger: 

"Och [minns att] er Herre tillkännagav för er: 'Om ni visar tacksamhet skall Jag ge er mer, men om ni visar otacksamhet skall Jag sannerligen ge er ett strängt straff!'”  [Koranen 14:7] 

Tacksamhet innebär också att tacka människor och visa tacksamhet för det goda de gör. Den som inte tackar sina medmänniskor, har inte visat tacksamhet mot Allah. 

8.    Frikostighet och godhet mot andra. Dessa egenskaper är mycket viktiga i islam. En av de verser som tar upp allmänna direktiv om hur vi ska bete oss är följande vackra vers från Koranen: 

”GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda människor emellan och befaller dem att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.”  [Koranen16:90] 

9.    Rättvisa.Islam och Koranen befaller oss med rättvisa och varnar för orätt och förtryck. Allah säger:   

”TRO INTE att Gud förbiser vad förtryckarna gör; Han ger dem bara anstånd till den Dag [Domedagen] då deras ögon skall stirra med slocknad blick."  [Koranen 14:42] 

Och: 

”TROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Var rättvisa - det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör.”  [Koranen 5:8] 

Allah är väl underrättat om vad vi gör, så allt vi gör - stort som litet, gott som ont – belönas eller bestraffas. Förr eller senare.

10.    Gudsfruktan.  Gudsfruktan nämns många gånger i Koranen, och vi muslimer uppmanas att ständigt rannsaka oss och påminna oss om Gudsfruktan. Gudsfruktan leder till paradiset, och paradiset står berett att ta emot just de Gudfruktiga. Det är en egenskap som omfattar att göra det Allah befallt oss med, och hålla sig borta från det Han förbjudit. Allah säger: 

”Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga, de som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor - Gud älskar dem som gör det goda och det rätta - de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Gud och ber Honom om förlåtelse för sina synder - vem kan förlåta synderna utom Gud? - och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande. Den lön som väntar dem skall vara deras Herres förlåtelse och lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid - en härlig belöning för dem som arbetat och strävat.”  [Koranen 3:133–136] 

Detta är några av de prisvärda egenskaperna den ädla Koranen kallar oss till. Låt oss sträva efter att fördjupa våra kunskaper om denna Bok. Läsa den, reflektera över dess verser samt agera i enlighet med dess budskap. 

Låt oss sträva efter att implementera dessa saker i våra liv, att Koranens budskap syns i vårt beteende och agerande. Förhoppningsvis kan det få människor i vår närhet att vilja lära sig mer om denna bok. 

Glöm heller inte att be Allah om hjälp i alla angelägenheter. Sträva, kämpa och be om hjälp gällande dessa prisvärda egenskaper och tacka Allah för det goda du uppnår. Må Allah vägleda oss till det bästa uppförandet. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg