Ramadan 2022 del 3 - Förbered dig! Innan det är för sent.

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2022 del 3 - Förbered dig! Innan det är för sent.

Allah säger:

”TROENDE! Frukta Allah, och tänk på vad ni förbereder, var och en, till morgondagen [dvs. Domedagen]! Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör. Och var inte som de som glömmer Allah och som Han låter glömma själens välfärd; det är de som har förhärdat sig i synd och trots. De som har Elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset; paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern.”  [Koranen 59:18]

Allah beordrar oss i dessa verser med gudsfruktan, vilket är att göra det Han befallt och hålla sig borta från det Han förbjudit, och att vi ständigt måste påminna oss om Domedagen och vad vi har förberett för den. Att ändra sina vanor och rutiner är många gånger en utmaning och kan kännas tungt. Men det är nödvändigt att utmana sig själv för att utvecklas och komma framåt. Ramadan är ett utmärkt tillfälle att komma in i nya goda rutiner vad gäller vår dyrkan till Allah, gudsfruktan, hur vi spenderar vår tid, men även vad och hur vi äter osv.

Att ständigt vara medveten om att Allah vakar över oss, ser allt, hör allt och har kunskap om allt, är något som underlättar för oss att hålla Allahs gränser, kämpa för att göra gott och därmed även hålla goda rutiner.

” Ja, frukta Allah! Han är väl underrättad om vad ni gör.”

Akta er, kära bröder och systrar, för att strunta i denna befallning att ha gudsfruktan och akta er för att hamna bland de som glömmer Allah genom att överträda Hans gränser.  

”Och var inte som de som glömmer Allah och som Han låter glömma själens välfärd; det är de som har förhärdat sig i synd och trots.”

Dessa når inte framgång. Tvärtom leder det till att Allah låter de glömma sig själva vilket innebär att de glömmer vad som är bra för dem, vilka val som är bra, vilket umgänge som är bra, vad som leder till sann lycka i detta och nästa liv. De blir förblindade och kan inte se klart. Allah säger:

”Men den som vänder ryggen åt Mig och Mina budskap skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind.  Och han skall säga: "Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind [i denna församling]? På jorden var jag seende. Allah skall svara: "Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap på jorden, skyndade dig att glömma dem, är du nu blind och överlämnad åt glömskan.”[Koranen 20:124-126]

Kan de som fruktar Allah och förbereder sig på bästa sätt för Domedagen, kan de jämföras med de som försummar att minnas Allah, försummar Allahs rättigheter, slarvar med dyrkanshandlingar och överträder Allahs gränser? De kan aldrig jämföras!

”De som har Elden till arvedel kan inte jämföras med dem som ärver paradiset; paradisets arvtagare är de som har vunnit den stora segern!”

Sann framgång mina bröder och systrar är att få paradiset till sin eviga boning. Detta är den enorma lyckan och glädjen!

Bröder och systrar i islam! Vi måste ta tillvara på de dagar och nätter vi får i detta liv, innan det är för sent. Allah säger:

”…till dess att han känner dödens närhet. Då säger han: "Herre! Låt mig få återvända, ja, låt mig få återvända till livet, så att jag får göra rätt, där jag förut försummade det!" Ack nej! Vad han säger är ord utan mening. Och framför honom väntar graven till den dag då de kallas till nytt liv.”  [Koranen 23:99-100]

När döden kommer är det för sent att börja tänka på att göra gott. Tänk vilken ångest att dö och veta att man inte gjort vad man kunnat för att förbereda sig för Domedagen. Låt oss göra allt vi kan för att redan nu ändra våra vanor och komma in i bättre rutiner. Ett steg i taget. Och låt denna Ramadan bli en månad då vi på riktigt kämpar för att bli mer gudfruktiga, med avsikten att fortsätta även efter Ramadan.

”Du lever bara en gång” sägs det. Tänk på det och se till att förbereda dig för det eviga livet efter döden. Allah säger om Domedagen:

”Den Dag då den orättfärdige biter sig i handen [i förtvivlan] och ropar: "Om jag ändå hade följt sändebudets väg! Nu är jag förlorad! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den o den personen. Han ledde mig på avvägar, när Allahs budskap redan hade nått mig. [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne."  [Koranen 25:27]

Må Allah ge oss framgång i att förbereda oss inför Domedagen på bästa sätt, genom att redan nu börja göra gudfruktiga handlingar. Amin

Artiklar

Relaterade inlägg