Sann ära!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Sann ära!

Allah är Den Allsmäktige  [al-Azîz] som ensam har all makt och majestät. Den självtillräcklige Härskaren som inte är i behov av något! Den som har makt att driva igenom Sin vilja. Inget kan hindra Hans dom. Inget kan hindra Hans rättvisa. Inget kan hindra Hans nåd och förlåtelse. Inget kan hindra Hans straff. Ingen kan göra något utan Hans tillstånd och ingen kan hindra Hans beslut. Han upphöjer den Han vill och all ära kommer från Honom! Allah säger:

”Den som vill ha [jordisk] makt och ära skall veta att all ära tillhör Allah.”  [Koranen 35:10]

Den som vill ha sann ära ska söka den från Allah genom att lyda Honom och följa profeten ﷺ! Personen som lyder Allah kommer Allah att upphöja och ära. Till skillnad från den som vänder sig bort ifrån Allahs religion och budskap, något som till slut leder till förnedring! Allah säger:

”Om bara dessa syndare kunde se - som de skall se när de står inför straffet - att all makt tillhör Allah och att Allah straffar med stränghet!”  [Koranen 2:165]

Och Allah säger:

”Men den som vänder ryggen åt Mig och Mina budskap skall få ett eländigt liv och på Uppståndelsens dag skall Vi låta honom stiga fram blind." Och han skall säga: "Herre! Varför har Du låtit mig stiga fram blind [i denna församling]? På jorden var jag seende." Allah skall svara: "Liksom du, när du fick lyssna till Våra budskap på jorden, skyndade dig att glömma dem, är du nu blind och överlämnad åt glömskan.
"Detta är den lön som Vi ger den som förslösar sin själ och inte tror på sin Herres budskap; straffet i det kommande livet skall med visshet bli hårdare och vara längre.”
  [Koranen 20:124–127]

Sann ära ligger i att lyda Allah och att praktisera islam. Sann ära ligger i att hålla sig borta från det Allah förbjudit och att följa profetens ﷺ sunnah. Allah säger i Koranen:

"Tappa inte modet och glöm er sorg! Står ni fasta i tron kommer ni att vinna överhanden!"  [Koranen 3:139]

Låt oss vända oss till Allah – Den Allsmäktige – i lydnad och dyrkan och låt oss åkalla Honom mycket!

Må Allah ge oss sann ära i detta och nästa liv! Amin.

 

Artiklar

Relaterade inlägg