Skaparen och skapelsen

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Skaparen och skapelsen

I Koranen finner vi följande vers som uppmanar oss till eftertanke:

”Och i allt vad Han har skapat på jorden av skiftande färger och former ligger ett budskap till dem som ägnar eftertanke.”  [Koranen 16:13]

När stannade du sist upp och reflekterade över denna fantastiska skapelse och den mångfald som finns däri? Tyder inte allt det komplexa vi lär oss om vår planet och allt liv som finns däri på en Allsmäktig, Allvetande Skapare? När du ser fotspår i snön, tyder det inte på att någon varit där och lämnat dessa spår? På samma sätt tyder alla tecken i skapelsen på att vi har en Skapare. Titta bara på oss människor och hur fantastiskt komplexa vi är skapade och formade, från en liten droppe säd. Allah säger i Koranen:

”VI HAR skapat människan av finaste lera; därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Allah, den bäste Formgivaren!”  [Koranen 23:12-14]

Vår Skapare är den som skapar, formger, sätter allt i proportion och som sedan vägleder oss människor. Allah säger i Koranen:

”Prisa din Herres, den Högstes, namn! Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla], och som ger människan hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg.”  [Koranen 87:1–3]

Reflekterar man över hur skapelsen är utformad och ordnad så inser man att det måste finnas ett syfte bakom den. Det är otänkbart att någon skulle skapa med sådan perfektion utan mening. Allah säger:
       
"Vi har inte skapat himlen och jorden och allt som finns däremellan för skojs skull." [Koranen 21:16]

Det finns alltså ett syfte med att vi skapats på denna jord. Kring detta säger Allah:

”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.” [Koranen 51:56]

Att dyrka Allah innebär att leva våra liv utmed vår Skapares vilja. Vi ska göra det Han befallt och hålla oss borta från det Han förbjudit. Exempel på dyrkan är vår bön, fasta, allmosa, åkallan, att vara god mot föräldrar, grannar, släkt och vår omgivning. Vi ska sträva efter att göra allt som vår Skapare älskar och som Han är nöjd med.

När vi ser den fantastiska skapelsen runt omkring oss påminns vi om Skaparens storhet. När vi reflekterar över att vi skapades från en droppe säd bör vi bli ännu mer ödmjuka inför Allah, Skaparen, Frambringaren, Den enda som förtjänar vår dyrkan! Allah säger:

”Han har skapat himlarna och jorden i enlighet med en plan och ett syfte; höjd är Han högt över allt vad människor vill sätta vid Hans sida. Han skapar människan av en droppe säd; och se, där står hon, beredd att tvista och argumentera! [Koranen 16:3–4]

Ingenting av det människor sätter upp vid sidan av vår Skapare förtjänar dyrkan, vad eller vem det än är! Endast vår Skapare och Herre förtjänar vår dyrkan. Allah säger:

”Det är Han som formar er i moderlivet enligt Sin vilja. Det finns ingen som har rätt att dyrkas utom Han, den Allsmäktige, den Vise.”  [Koranen 3:6]

Och:

”De som de anropar vid sidan av Gud skapar ingenting - de är ju [själva] skapade. Döda och livlösa vet de inte när de skall uppväckas till liv. Er Gud är den Ende Guden. Men de som inte tror på det eviga livet förnekar det därför att högmod härskar i deras hjärtan.” [Koranen 16:20-22]

Han är Skaparen som är upphovet till allt. Han frambringar vatten, jord, eld, luft och vad Han vill från ingenting, och skapar sedan från detta olika skapelser. Allah säger:

”Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och att Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?”  [Koranen 21:30]

Allah är Skaparen som skapar något från ingenting. Allahs förmåga att skapa står bortom jämförelse. Han befaller - och föremålet blir till. Allah säger:

”Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”  [Koranen 2:117]

Allt detta påminner oss om Skaparens storhet och att vi måste ödmjuka oss inför Honom. Vi underkastar oss Honom i dyrkan och lydnad, vilket är syftet med skapelsen. Detta liv är ett test och på Domedagen kommer vi alla att få vår fulla lön. Ett dygn har 1440 minuter. Låt oss spendera delar av det med att reflektera över skapelsen och i dyrkan till Skaparen. Låt oss reflektera över denna mäktiga Koran, studera den, läsa den och agera på dess innehåll.

Må Allah, vår Skapare, vägleda oss till det Han älskar och är nöjd med.

 

 

Artiklar

Relaterade inlägg