Vänner eller fiender – vilka omges du av?

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Vänner eller fiender – vilka omges du av?

Bröder och systrar!  Se till att omges av rättfärdiga vänner! Håll dig till de som hjälper dig att lyda Allah och hålla dig på Hans raka väg! Ha goda vänner som vill dig gott på riktigt, som leder dig till gott på riktigt och som strävar efter att tillhöra paradisets invånare! Vänner som inte följer i shaytans fotspår. Begrunda följande verser från Koranen:

”Ingen människa vet vilka dolda skatter av djup glädje som väntar de troende som belöning för deras handlingar. Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar [Gud]? De är inte lika och kommer inte att behandlas lika. De som tror och lever rättskaffens skall som belöning för sina handlingar få en fristad i lustgårdar, där de hälsas välkomna. Men syndarna som trotsar [Gud] skall få Elden till boning - var gång de vill komma ut ur den skall de drivas tillbaka in med ropet: "Smaka Eldens straff, som ni påstod vara en lögn!"  
- Innan de får smaka det eviga straffet skall Vi helt visst straffa dem i denna värld - kanske grips de då av ånger och vänder tillbaka [till Gud]. Och vem är mer orättfärdig än den som, när han blir påmind om sin Herres budskap, vänder dem ryggen? Sådana syndare skall Vi sannerligen låta känna på Vårt straff!” 
[Koranen 32:17–22]

Det är viktigt att välja sina vänner och sällskap eftersom man påverkas av sitt umgänge. Profeten ﷺ sade:

”En person har samma religion som sin vän, så låt var och en se vem han tar till sin vän.”  [Abu Dawud, at-Tirmidhi]

Och han ﷺ sade:

”Liknelsen mellan ett gott och dåligt sällskap är som parfymförsäljaren och smeden. Parfymförsäljaren kommer antingen ge dig lite parfym som gåva eller så köper du parfym av honom.  Om inte så kommer du i alla fall känna hans goda doft. Vad gäller smeden så kommer han bränna hål i dina kläder eller så kommer du känna hans dåliga lukt.”  [al-Bukhari och Muslim]


Fråga dig själv:  Får dina vänner och ditt sällskap dig att komma närmare Allah och Paradiset? Får de dig att komma närmare profetens ﷺ sunnah? Påminner de dig om bönen, lydnad till Allah och att akta dig för det som kommer bli din undergång, som synder och olydnad till Allah? Eller är det tvärtom?

Bröder och systrar!  Rannsaka dina val innan det är för sent! På Domedagen kommer ingen annan människa ta konsekvenserna för dina val och vilken väg du gick! Tvärtom, alla kommer tänka på att rädda sig själva, även om det skulle vara på din bekostnad!

På Domedagen kommer folk ångra sig för att de hade vänner som drog dem bort ifrån Allahs och profetens ﷺ väg! Allah säger:

”Den Dag då den orättfärdige biter sig i handen i förtvivlan och ropar: "Om jag ändå hade följt sändebudets väg! Nu är jag förlorad! Om jag ändå hade avstått från vänskapen med den mannen! Han ledde mig på avvägar, när Guds budskap redan hade nått mig." [Så] leder Djävulen människan vilse och tar därefter sin hand ifrån henne.”  [Koranen 25:27–29]

Vilken ångest! Att på Domedagen när det inte finns någon andra chans ångra sig så mycket att man biter sig i handen i förtvivlan! Och vad är det den orättfärdige ångrar? Sitt sällskap som ledde honom bort från Allahs väg…

Sann vänskap och broderskap – ärade bröder och systrar i islam - är den som är för Allahs skull! Inte för tillfällig status, nöjen eller njutningar. Sann vänskap grundar sig på gudsfruktan där man vet vad man har för rättigheter och skyldigheter, där man på riktigt önskar för sina bröder det man önskar för sig själv. En sann vän vet vilken belöning det finns från Allah i att överse, förlåta, be om ursäkt när man gjort fel, bevara en hemlighet, dölja varandras brister, inte svika, inte baktala och allt annat som islam uppmanar oss till. En sann vän vet också vilket straff som väntar den som baktalar, ljuger och sviker sina bröder och systrar. Profeten ﷺ sade:

”Alla muslimer är bröder. De varken förtrycker, sviker eller ser ner på varandra.” [Muslim]

All annan samhörighet som du ser omkring dig, som baseras på annat än sann tro, kommer att suddas ut på Domedagen, och det kommer bara att bli en källa till elände. Allah säger:

”Den Dagen skall de som förut var nära vänner bli varandras fiender, [alla] utom de som fruktade Allah."  [Koranen 43:67]

Bröder och systrar!  Reflektera över dessa verser från Koranen som handlar om hur en nära vän kan dra ner dig i fördärvet! Må Allah skona oss. Allah säger om paradisets innevånare:

”Och de [saliga] närmar sig varandra och frågar [om livet på jorden]. En av dem säger: "Jag hade en nära vän som brukade fråga: 'Hör du verkligen till dem som tror att vi, efter att ha dött och blivit mull och torra ben, skall föras fram för att rannsakas och dömas?'”
[Och det kommer sägas till honom:] "Vill ni se ned?"
Och när han ser ned, ser han vännen mitt i Elden och utropar: "Vid Allah! Det var nära att du drog mig med dig i fördärvet; om inte Allah hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit där du är!" [Och han fortsätter:] "Vi skall alltså inte dö på nytt efter vår död på jorden och inte straffas. Det är sannerligen en stor, en lysande seger! Låt alla som strävar, sträva efter att uppnå ett sådant mål!"
  [Koranen 37:50–61]

Titta hur nära det var att hans vän drog honom med sig till elden!

Bröder och systrar i islam!  Låt oss hjälpa varandra på bästa sätt i detta liv, som sanna bröder och systrar! Man kan lätt bli svag om man känner sig ensam, och vi behöver stötta varandra inte minst i dessa svåra tider vi lever i! Låt oss följa profetens ﷺ uppmaningar och exempel i hur en god vän skall vara!

Och rannsaka dig även angående dina ”vänner” och de du följer på sociala medier. Är det något som tar dig närmare eller längre bort från ditt mål – att få stiga in i Paradiset?

Må Allah låta oss sträva efter detta mål - ett evigt liv i paradiset! Och att vi får vänner och sällskap som hjälper oss på denna färd mot detta mål. Och att Han skyddar oss från människor som hindrar eller saktar ner denna färd! Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg