Är det redan Ramadan?!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Är det redan Ramadan?!

Nej, det är inte Ramadan, ännu -men det är hög tid att redan nu börja förbereda sig och påminna sig varför man fastar i månaden Ramadan!

Syftet med att fasta i månaden Ramadan är att uppnå  gudsfruktan  (taqwa). Allah säger: 

TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er – så att ni må frukta Allah.”  [Koranen 2:183] 

Vad är det egentligen vi gör under fastemånaden? Vi låter bli mat, dryck och det som bryter fastan. Vi behärskar oss och tar kontroll över våra känslor så att vi inte blir arga, irriterade, svär, pratar fult osv. Vi tränar på att tygla vårt ego, vår nafs, och att inte följa våra lustar genom att avstå från det förbjudna för Allahs skull. Varför? Jo, för att stärka vår tro, îmân, få bättre självdisciplin och för att påminna oss om att Allah ständigt vakar över oss, ser allt, hör allt.

Ramadan är som en skola, eller träning för oss, och efter Ramadan bör vi vara mer redo att lyda Allah, med starkare tro och mer gudsfruktan. Detta ska vara målet vi har redan innan Ramadan.

Vad är då gudsfruktan? Jo, det är att lyda Allah i det Han befallt oss med, och att avstå ifrån det Han förbjudit ifrån. Vilket är exakt det vi tränar på under månaden Ramadan. Men är denna gudsfruktan något vi ska ha bara i månaden Ramadan? Nej, Allah har beordrat oss att ständigt frukta Honom, oavsett månad, oavsett vart vi är och vem vi är med. Allah säger: 

Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och underkasta er Hans vilja, innan döden överraskar er!”  [Koranen 3:102] 

Bröder och systrar! Vi måste ständigt påminna oss om detta, rannsaka oss och se hur vi lever våra liv. Allah är vår Herre som ständigt vakar över oss och Hans utsända änglar skriver ner allt vi säger och gör - nu innan Ramadan och efter. Så skjut inte upp att göra goda handlingar utan skynda till förlåtelse och paradiset, de gudfruktigas boning. Allah säger:   

Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga.” [Koranen 3:133] 

Bröder och systrar! Låt oss inte tillhöra de som lurar sig själva - de som vill ha de gudfruktigas belöning utan att vara gudfruktiga.  Som personen som vill ha lön från jobbet men struntar i att gå dit...  Vi måste akta oss för självbedrägeri, genom att: 

  • Vi vill ha stark tro, îmân – men inte vill lämna synder och jobba för att stärka den.
  • Vi vill tillhöra och vara med de gudfruktiga – men inte göra deras handlingar.
  • Vi vill vara nära Allah, få förlåtelse, känna trons sötma – men våra handlingar visar motsatten 

Bröder och systrar - tiden går fort! Ramadan är runt hörnet, en gåva till oss alla, en möjlighet att bli förlåten för alla ens synder, vända tillbaka till Allah och religionen, stärka sin tro och bli mer gudfruktig. Rannsaka dig själv och ändra dina vanor redan nu, så att du står redo att dyrka Allah extra mycket när Ramadan träder in.

Det är jobbigt för vem som helst att gå från "noll till hundra" i Ramadan. Låt oss föreberda oss innan Ramadan, så som profeten ﷺ och hans följeslagare gjorde.

Profetens ﷺ hustru Aisha (radhi Allahu ’anha) sade att profeten ﷺ inte brukade fasta en hel månad förutom månaden Ramadan och att hon inte sett honom fasta mer i någon annan månad än i månaden innan Ramadan (Sha’bân). [Muslim]

Några konkreta saker att göra redan nu, innan Ramadan:         

  • Fasta frivillig fasta, exempelvis måndagar och torsdagar        
  • Läsa mycket Koran och göra ett regelbundet schema för det        
  • Reflektera över de fem obligatoriska bönerna och vad vi kan förbättra kring dem        
  • Be de frivilliga sunnah-bönerna, och redan nu börja be lite nattbön efter isha-bönen.        
  • Studera inför Ramadan, bland annat genom att läsa Ramadanboken på islam.nu och lyssna på lektioner om Ramadan        
  • Be om förlåtelse för våra synder och lämna det förbjudna        
  • Allt gott som för oss närmare Allah

Må Allah låta oss uppleva Ramadan - att vi får fasta, be och göra goda handlingar som Han accepterar, och att vi blir förlåtna alla våra tidigare synder. Amin.

Artiklar

Relaterade inlägg