Ramadan 2022 del 1 - Månaden Ramadan är här! Låt oss se efter varför vi fastar

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Ramadan 2022 del 1 - Månaden Ramadan är här! Låt oss se efter varför vi fastar

Den välsignade månaden Ramadan är här! Låt oss tacka Allah för att vi får uppleva denna månad genom att fasta och dyrka Honom på bästa sätt!

Bröder och systrar! Det kan vara bra att såhär i början av Ramadan påminna oss om varför vi fastar och vad målet med fastan är. Vi fastar för att Allah befallt oss att fasta, såsom Han befallde de innan oss att fasta. Huvudmålet med fastan är att uppnå gudsfruktan, vilket är att göra det Allah befallt oss att göra, och att hålla sig borta från det Allah förbjudit oss från. Allah säger:

"TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - så att ni må frukta Allah." [Koranen 2:183]

Varför är det då så viktigt för oss muslimer att sträva efter gudsfruktan? Allah säger:

DE GUDFRUKTIGA  skall vistas i lustgårdar med porlande källor, och skall vid inträdet hälsas: Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont]. Vi skall rensa bort ur deras bröst alla rester av gammalt agg och med hjärtat fyllt av broderlig kärlek skall de ta plats på upphöjda troner mitt emot varandra. De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd].” [Koranen 15: 45–48]

Gudsfruktan leder till paradiset,  ärade bröder och systrar! Paradiset står förberett att ta emot de gudfruktiga, och det är gudsfruktiga handlingar som leder dit. Allah säger:

"Och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, som står berett att ta emot de gudfruktiga." [Koranen 3:133]

Gudsfruktan är något vi alltid ska sträva efter, inte bara under Ramadan. Men vi strävar extra mycket efter att uppnå gudsfruktan under denna månad genom att lämna det Allah förbjudit och göra det Han befallt oss med. Det är inte bara mat och dryck och det som bryter fastan vi avstår från, vi avstår från alla typer av synder och det som slösar vår tid, samtidigt som vi utför mer dyrkanshandlingar som att läsa Koranen, be nattbönen, vara upptagna med att minnas Allah och åkalla Honom, osv.  Allt detta för att stärka vår tro, îmân, och för att vi efter Ramadan ska fortsätta var gudfruktiga muslimer.

Det är viktigt att vi tänker på vår avsikt, att vara uppriktiga mot Allah i all vår dyrkan som när vi fastar, ber, ger av våra ägodelar osv. Vi ska avse att göra allt detta för Allahs skull, inte för människors eller för någon annans skull, och att vi gör det med tro och hopp om belöning. Samt att vi följer vår ädla profet ﷺ och hans sunnah i alla angelägenheter och endast dyrkar Allah så som han lärt oss.
Så låt oss denna den första dagen av Ramadan se efter vilket avsikt vi har, varför vi fastar och sätta upp mål för vår fasta.

Ärade muslimer!  Låt oss ta tillvara på denna månad redan från den första dagen. Låt oss sträva och tävla om Allahs förlåtelse och att komma till paradiset, de gudfruktigas boning.

Må Allah acceptera fastan, bönen och alla våra goda handlingar. Samt hjälpa oss att bryta gamla vanor och ersätta dem med bättre. Amin!

För att läsa och lära mer om Ramadan, gå in på vår Ramadansida här, och ladda även ner Ramadanboken här.

Artiklar

Relaterade inlägg