Svåra tider - rannsaka dig!

Ett inlägg av Yosuf Abdul Hamid -

Svåra tider - rannsaka dig!

Det pratas mycket om att det är ett blodbad där ute just nu. Ekonomin går på knäna, företag går i konkurs, människors tillvaro är allmänt osäker. Hur kunde detta hända i denna del av världen, som ju var förskonad från det som andra drabbas av? Var inte vi immuna mot allt detta? Allah säger:


”Ordningen har störts och fördärv har visat sig på fasta land och i havet, allt verk av människohand. Därför låter Han dem känna på några av följderna av deras handlingar; förhoppningsvis kommer de att ångra sig och vända om.” [Koranen 30:41]


När ordningen störs, genom att vi drabbas av sjukdomar, ekonomiska kriser eller annat, så är det en konsekvens av våra egna synder och handlingar. Vi får smaka några av följderna av vårt agerande, så att vi ska reflektera över vårt tillstånd, förbättra oss, be om förlåtelse samt vända åter till Allahs raka väg. Om vi inte gör det när dessa saker drabbar oss, så när? Allah säger:


”Kan en troende jämföras med syndaren som trotsar Allah? De är inte lika och kommer inte att behandlas lika. De som tror och lever rättskaffens skall som belöning för sina handlingar få en fristad i lustgårdar, där de hälsas välkomna. Men syndarna som trotsar Allah skall få Elden till boning - var gång de vill komma ut ur den skall de drivas tillbaka in med ropet: "Smaka Eldens straff, som ni påstod vara en lögn!"  
Innan de får smaka det eviga straffet skall Vi helt visst straffa dem i denna värld - kanske [grips de då av ånger och] vänder tillbaka till Allah. Och vem är mer orättfärdig än den som, när han blir påmind om sin Herres budskap, vänder dem ryggen? Sådana syndare skall Vi sannerligen låta känna på Vårt straff!”
[Koranen 32:18–22]  


Bröder och systrar i islam! Skjut inte upp på det goda som leder till paradiset, lyckans eviga boning. Och akta dig för att göra de handlingar som leder till Allahs straff, i detta och nästa liv.

Det finns en visdom med att vi drabbas av svårigheter och prövningar. Låt oss ta detta tillfälle till att rannsaka oss och se över hur vi lever våra liv. Kom ihåg att detta liv är kort och att det eviga livet väntar efter döden.

Reflektera över följande verser från Koranen:

”Och de som tror på Allah och Hans Sändebud och som vittnar om sanningen inför Allah, de skall få sin lön och [skall lysas av] ett klart ljus! Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn har Elden till arvedel!
TÄNK ÄVEN på att detta jordiska liv knappast är annat än lek och förströelse, tom prakt, ihåligt skryt och tävlan om att överträffa varandra i rikedom och i antal söner. Det är som jord som fått ta emot rikligt regn. Den grönska som det framkallar gläder odlarna, men sedan vissnar den och du ser hur den gulnar, till dess ingenting annat återstår än torra strån. I nästa liv [väntar] ett strängt straff eller Allahs förlåtelse och Hans välbehag, men livet här i denna värld ger enbart flyktig och bedräglig glädje.

Tävla [därför] om [att vinna] er Herres förlåtelse och ett paradis, lika vidsträckt som himlarna och jorden, vilket är berett att ta emot dem som tror på Allah och Hans Sändebud. I Sin godhet låter Allah Sin nåd [flöda] över den Han vill - Allahs nåd är en outsinlig källa.  

Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i Vår bok, innan Vi sätter den i verket. Detta kostar inte Allah någon möda. [Så är det] för att ni inte skall sörja över det som ni har gått miste om, och inte heller jubla i övermod över det som Han har skänkt er. Allah älskar inte inbilska skrävlare och [inte heller] girigbukar, som förmanar andra att hålla hårt om penningpåsen. Och den som vänder Allah ryggen bör tänka på att Allah är Den som är Sig själv nog, Den som allt lov och pris tillkommer.”
[Koranen 57:20-24]    


Må Allah vägleda oss till det som gör Honom nöjd, och att vi får uppleva Ramadan i ett gott tillstånd. Amin!

 

Artiklar

Relaterade inlägg