Att söka skydd hos Allah från honom

Att söka skydd hos Allah från honom.[1]

Abû Dâwûd 1/206, at-Tirmidhî. Se även al-Albânîs Sahîh ut-Tirmidhî 1/77. Se även Sûrah al-Mu´minûn 23:98–9.

1. Genom att säga: A’ûthu billâhi minash-shaytânir-radjîm.

Åkallan mot satan och hans viskningar

Kategorier