Det finns ingen muslim som begår en synd och därefter fullbordar sin tvagning

Det finns ingen muslim som begår en synd och därefter fullbordar sin tvagning och ställer sig upp för att be två rak´ah och ber Allah om förlåtelse för den synden, förutom att Allah kommer att förlåta honom [eller henne].

Abû Dâwûd 2/86 nr 1521, At-Tirmidhî 2/257 nr 406 och 3006. Autentisk enligt Al-Albânî i Sahîh Abû Dâwûd 1/283. Se även surah âl-´Imrân vers 135–136.

Vad man skall säga och göra om man syndat

Kategorier